Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Prețul vieții confortabile în secolul XXI este dauna pe care activitatea umană o aduce mediului. Impactul oamenilor și al agenților economici asupra mediului devine, cu fiecare an, tot mai simțitor și imposibil de ignorat, iar multe dintre țările dezvoltate au pus această problemă în lista priorităților naționale. 

 

„Moldova se confruntă cu o dublă problemă de dezvoltare. Pe de o parte, avem o economie slabă, cu un nivel insuficient de industrializare. Pe de altă parte, există presiuni majore asupra mediului, cauzate de managementul ineficient al resurselor naturale și a mediului în general. În acest context, se impune o nouă abordare asupra problemelor de mediu, acestea trebuie să devină o prioritate reală pentru guvernare, și să nu fie tratate separat sau în contradicție cu obiectivele economice”, a declarat Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”. 

Deși Republica Moldova se confruntă cu probleme ecologice majore, investițiile pe care le face statul în prezent pentru protecția mediului sunt totuși insuficiente. Este una dintre concluziile la care au ajuns autorii și autoarele studiilor: „Costul de reglementare: Cum calculăm taxa de eliberare a actelor permisive în domeniul mediului? și „Aplicarea instrumentelor fiscal-bugetare în soluționarea problemelor de mediu”, lansate astăzi, 8 decembrie, în cadrul unui eveniment public.

Studiile au fost elaborate de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Centrul de Consultanță și Informații de Mediu Aarhus „EcoContact” și Centrul Național de Mediu, cu suportul financiar al Suediei. 

Virginia Bilici, reprezentantă a Ambasadei Suediei în Republica Moldova: „Aceste două studii combină expertiza din domeniul protecției mediului și cea economică. Intenția noastră, prin susținerea acestor studii, a fost să susținem eforturile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a Agenției de Mediu și a altor actori guvernamentali în asigurarea unei bune guvernanțe de mediu”. 

Autorii studiilor sesizează faptul că autoritățile Republicii Moldova trebuie să facă din problemele de mediu o prioritate: „Republica Moldova nu este o țară mare, am putea să o traversăm într-o singură zi, dar în aceeași zi noi am putea să găsim atât de multe probleme de mediu care nu au fost rezolvate până acum și care au fost neglijate din cauza faptului că guvernarea de mediu niciodată nu a fost o politică prioritară pentru statul nostru. Prin intermediul acestor studii am vrut să demonstrăm cât de multe acumulări și plăți de mediu noi facem în fiecare an, dar cât de puține probleme rezolvăm”, a menționat Ina Coșeru, președinta Centrului Național de Mediu. 

Iuliana Catarangiu, directoare adjunctă a Centrul Național de Mediu: „Atunci când definitivăm prioritățile statului, trebuie să pornim de la premisa că fără aer și fără apă nimeni dintre noi nu ar exista astăzi. Fără măsuri de redresare a situației și de prevenire a poluării noi, în mare parte, mergem pe autodistrugere. Din acest motiv, atunci când statul își revizuiește domeniile de intervenție, trebuie să țină cont de acest lucru”. 

„Concluzia la care am ajuns noi este că în Republica Moldova încasările din taxele de mediu nu contribuie semnificativ la rezolvarea problemelor de mediu. Pe de altă parte, cheltuielile de mediu sunt repartizate disproporționat. Un exemplu ar fi că se fac investiții foarte puține în stațiile epurare sau faptul că în anumiți ani practic nu avem cheltuieli pentru biodiversitate”, a declarat Alexandru Fală, director de program „Expert-Grup”.

Dumitru Pîntea, director de program, „Expert-Grup”, a enumerat o serie de probleme privind eliberarea actelor permisive: - nu există o abordare unică față de actele permisive; - nu există o metodologie clară și transparentă de calculare a prețului actelor permisive; - prețul actelor permisive nu se actualizează pe parcursul mai multor ani; - mai mulți agenți economici care desfășoară activități cu impact asupra mediului nu sunt informați că trebuie să obțină acte permisive ș.a.

„E necesar să ajutăm cadrul politic, să facem anumite modificări la cadrul legislativ existent și chiar să elaborăm acte noi, pentru ca aspectele economice reflectate în aceste studii să aibă valoarea și aplicabilitatea sa în domeniul protecției mediului și viceversa”, Iordanca-Rodica Iordanov, directoare executivă, A.O. „EcoContact”.

În anul 2019, încasările din taxele de mediu la bugetul de stat au fost de 4,9 miliarde de lei sau 2,3% din PIB, iar cheltuielile statului pentru protecția mediului au fost de doar 200 de milioane de lei, ceea ce înseamnă 0,1% din PIB, fiind țara cu cele mai scăzute investiții în mediu, raportate la PIB, din Europa.

Descarcă infograficele privind taxele de mediu

Taxele de mediu reprezintă unul dintre principalele instrumente utilizate de stat pentru promovarea unui comportament responsabil vis-a-vis de mediul înconjurător.

În Republica Moldova potențialul taxelor de mediu nu este valorificat pe deplin, iar o serie de carențe în stabilirea acestora erodează din capacitatea de a schimba comportamentul populației și agenților economici, precum și de a rezolva problemele de mediu. În același timp, nici cheltuielile bugetare destinate protecției mediului nu răspund anvergurii necesităților din domeniu. Pe de o parte acestea sunt destul de mici, astfel încât nu putem spune că domeniul dat este cu adevărat o prioritate a statului. Pe de altă parte, de multe ori se înregistrează o distribuție a resurselor ce nu corespunde angajamentelor asumate în documentele de politici sau chiar incapacitatea autorităților implicate de a le executa. Prin urmare, aceste lacune reduc din capacitatea și eficiența politicilor de mediu, precum și din rezultatele așteptate de către stat, cetățeni, mediul de afaceri și partenerii externi.

Studiul respectiv este parte a activităților de cercetare axate pe evaluarea instrumentelor economice utilizate în promovarea politicilor de mediu. Acesta a fost realizat de o echipă de consultanți din cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” și Centrului Național de Mediu în baza unor date disponibile pentru ultimii ani. Reieșind din cele expuse în termenii de referință, studiul își propune evaluarea eficienței instrumentelor fiscal-bugetare (taxe de mediu și cheltuieli bugetare destinate mediului) utilizate pentru implementarea politicilor de mediu, precum și identificarea problemelor ce afectează rezolvarea problemelor din domeniu. De asemenea, taxele și cheltuielile de mediu sunt abordate inclusiv din perspectiva celor mai stringente probleme și analizează dacă acestea sunt în măsură să schimbe situația. În rezultatul acestui exercițiului analitic, sunt formulate un șir de concluzii și recomandări, care, odată aplicate, ar spori șansele de atingere a obiectivelor pe dimensiunea de mediu urmărite de către stat.  

Documentul este structurat în trei capitole, după cum urmează:

Capitolul I – urmărește evaluarea globală a instrumentelor fiscal-bugetare din perspectivă comparativă și sub aspect al evoluției în timp. Analiza a fost realizată în raport cu practicile din statele europene și se concentrează pe următoarele aspecte:

(I) Evoluția și nivelul taxelor de mediu (valori absolute și ponderi în PIB). Taxele de mediu au fost grupate în 4 categorii: taxe pe energie (accizele pe combustibili), taxe pe transport (accizele pe transport), taxele pe poluare (plățile pentru poluarea mediului) și taxele de folosire a resurselor;

(II) Evoluția și nivelul cheltuielilor bugetare destinate mediului (valori absolute, ponderi în cheltuieli bugetare totale și în PIB). Cheltuielile au fost analizate prin prisma programelor bugetare și a instrumentelor prin care resursele publice sunt canalizate spre protecția mediului;

Capitolul II – scoate în evidență principalele probleme de mediu din țară în raport cu situația din mai multe state europene. Atenția a fost bazată pe modul în care problemele de mediu sunt rezolvate fie prin aplicarea taxelor, fie prin realizarea de cheltuieli bugetare. Au fost considerate problemele ce se manifestă în următoarele sectoare de mediu: 

- apă; 

- deșeuri; 

- păduri; 

- aer;

- schimbări climatice; 

- calitate mediului

Capitolul III – evaluează eficiența utilizării instrumentelor fiscal-bugetare, din perspectiva rezolvării problemelor de mediu și prin prisma utilizării unor instrumente cantitative. În capitol este o descriere mai detailată a problemelor aferente aplicării taxelor de mediu și realizării cheltuielilor bugetare.

Descarcă studiul Download the study

Descarcă infograficul Download the infographic

Reglementarea activității economice este aplicată de către stat cu scopul diminuării potențialelor efecte negative pe care aceasta o poate avea asupra populației și mediului înconjurător

În Republica Moldova, activitățile economice, inclusiv cele cu impact asupra mediului, sunt reglementate prin autorizare - procedură ce presupune emiterea de acte permisive care investesc solicitantul cu o serie de drepturi și obligații. Caracteristicile actelor permisive sunt menționate și detaliate în diferite legi speciale, în funcție de componenta de mediu la care se referă. Totodată, majoritatea din ele cad sub incidența prevederilor Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Astfel, Nomenclatorul anexat legii date menționează lista actelor permisive, modul de eliberare/reperfectare/suspendare și retragere a actului permisiv, taxele aferente precum și principii ale controlului de stat necesar pentru emiterea actului permisiv.

Actele permisive în domeniul mediului sunt stipulate în mai multe legi, în dependență de categoria agentului căruia se atribuie. Nomenclatorul actelor permisive aferent Legii nr. 160/2011 menționează un număr de 17 acte în domeniul mediului, dintre care 15 sunt eliberate de Agenția de Mediu și 2 de de Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale. Totuși acestea nu sunt singurele acte permisive în domeniul mediului, statul urmărind reglementarea altor activități cu potențial impact negativ asupra mediului care nu reprezintă neapărat activitate de întreprinzător. Este vorba de diferite acte acordate persoanelor fizice pentru activitățile de pescuit și vânătoare, sau acte emise diferitor entități în scopuri științifice, culturale, educaționale, turistice, de ameliorare a sănătăți, estetice sau sportive. De asemenea, procesul de atribuire în folosință a sectoarelor de subsol prevede reglementări specifice, inclusiv eliberarea diferitor acte pentru desfășurarea activităților în domeniu.

Obținerea actelor permisive de cele mai multe ori implică anumite costuri de conformare la cerințele de protecție a mediului. La moment, clasificarea și estimarea acestor costuri nu este pe deplin realizată de autorități, taxele de eliberare neavând la bază o metodologie clară de calcul. Spre exemplu, conform Legii nr. 160/2011 deducem că aprobarea taxelor de eliberare a actelor permisive este în atribuția Parlamentului, cea ce poate duce la pierderi financiare în condițiile unor actualizări la intervale mari de timp. De cealaltă parte, o bună parte din actele permisive sunt acordate fie gratuit, fie în baza unor tarife care nu corespund nici pe departe costurilor suportate de autoritățile emitente în procesul de eliberare.

Acest studiu își propune evaluarea modului de stabilire a taxelor de eliberare a actelor permisive în domeniul mediului, inclusiv și celor stipulate în Nomenclatorul aferent Legii nr.160/2011. Scopul este identificarea și expunerea unui mecanism rațional de stabilire a taxelor reieșind din prevederile cadrului normativ actual și angajamentele guvernului în acest sens. În rezultatul acestui exercițiu analitic în studiu sunt formulate un șir de propuneri și recomandări, care realizate într-o manieră sistemică, pot justifica aplicarea unui nivel rezonabil a acestor taxe, atât din perspectiva acoperirii efortului depus de autorități, cât și din cea a costurilor de conformare pentru beneficiari. De asemenea, mecanismul propus poate fi extins inclusiv asupra tuturor actelor permisive din domeniul mediului, ținând cont că procesul de eliberare a oricărui act are la bază prestarea unui serviciu public de către o autoritate a statului.

Documentul este structurat în cinci capitole, după cum urmează:

Capitolul I. Stabilește tabloul general al instrumentelor economice de mediu aplicate în Republica Moldova cu accent pe actele permisive. De asemenea, Capitolul I prezintă conceptul de reglementare a activității de întreprinzător și viziunea statului în domeniu.

Capitolul II. Analizează cadrul conceptual al costurilor de reglementare a activității de întreprinzător. În acest capitol este prezentată clasificarea costurilor de reglementare, precum și sunt aduse modele de calculare a taxelor de eliberare a actelor permisive. De asemenea, este prezentat Modelul Costului Standard pentru evaluarea costurilor de conformare a mediului de afaceri la prevederile de reglementare.

Capitolul III. Prezintă procesul actual de emitere a actelor permisive în domeniul mediului și stabilește mecanismul optim de determinare a taxelor de eliberare. Acest capitol pune accent pe diferite componente ale costului de reglementare suportat de autoritățile emitente.

Capitolul IV. Evaluează procesul actual de eliberare a actelor permisive care nu se referă neapărat la activitatea de întreprinzător respectiv nu sunt menționate în Nomenclatorul aferent Legii nr. 160/2011. În acest capitol este stabilit mecanismul optim de calculare a taxelor pentru eliberarea acestora.

Capitolul V.  Prezintă o serie de recomandări ce urmează a fi realizate de autoritățile cu atribuții în domeniul protecției mediului în vederea implementării unui mecanism rațional, echilibrat și echitabil de stabilire a taxelor pentru eliberarea actelor permisive. 

În studiu este prezentată o abordare conceptuală ce ține de estimarea taxelor de eliberare a actelor permisive în domeniul mediului, fiind nevoie de efort adițional pentru determinarea cuantumului taxei pentru fiecare act separat

Descarcă studiul integral    Descarcă studiul integral (en)

Centrul Analitic Independnet „Expert-Grup” are onoarea de a vă invita să participați la evenimentul public online Întreprinderile de stat în contextul pandemiei COVID-19: impact și recomandări”, eveniment la care vom lansa studiile: „Companiile de stat: de ce există și ce impact aduc economiei” și „Criza COVID în companiile de stat”, realizate de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova.

Studiul „Companiile de stat: de ce există și ce impact aduc economiei”  își propune să prezinte o analiză complexă, dar și comprimată în același timp, privind companiile de stat din Republica Moldova și să stimuleze discuții vizionare privind reformarea acestui sector. 

În același timp, studiul „Criza COVID-19 în companiile de stat” prezintă siatuația acestor entități în contextul pandemiei: cum au fost afectate companiile de stat, care este rolul acestora în perioade de criză și ce măsuri ar putea să întreprindă Guvernul pentru a le susține. 

La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai instituțiilor de stat, societății civile, misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, partenerilor de dezvotare și comunității de experți.

Evenimentul se va desfășura online, pe data de 10 decembrie, 2020, la ora 10.00, pe platforma Zoom.us

Descarcă agenda 

Vă rugăm respectuos să confirmați participarea Dumneavoastră sau a persoanei/persoanelor delegate, până pe data de 9 decembrie, ora 10.00 (prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. g sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. g) sau să vă înregistrați la eveniment, completând formularul de mai jos:

Înregistrare la eveniment:

De asemenea, ne puteți contacta la numărul de telefon: 068 430 963, pentru a ne adresa întrebări adiționale sau a face precizări referitoare la eveniment. Persoana de contact: Natalia Volontir, comunicatoare „Expert-Grup”. 

Miercuri, 02 Decembrie 2020 11:31

Cerere de ofertă - servicii de audit

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” anunță tender pentru selectarea unei companii care să efectueze:

 • auditarea situațiilor financiare generale pentru perioada 1.01.2020- 31.12.2020;
 • auditarea raportului financiar de proiect „Suport instituțional pentru Expert-Grup” pentru cheltuieli suportate în perioada 1.01.2021-31.03.2021. 

Termenii de referință compleți sunt disponibili în anexă.

Perioada de desfășurare a auditului (colectarea datelor): orice perioadă cuprinsă între 1 aprilie 2021 -  30 aprilie 2021. Rapoartele de audit precum și scrisoare către conducere trebuie puse la dispoziție managamentului Expert-Grup în limba română și engleză cel târziu la data de 5 mai 2021.

Cerințe minime înaintate companiilor participante:

 • Compania de audit și auditorul/auditoria sunt licențiați pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Imaginea și reputația companiei de audit și a auditorului/auditorilor;
 • Experiență de minim 5 ani în furnizarea serviciilor de audit pentru instituții similar, finanțate de instituții naționale și internaționale;
 • Accreditarea ACCA sau aderarea la alte standarde internaționale va constitui un avantaj.

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. următoarele documente:

 • Descrierea companiei precum și argumentarea oportunității de selectare a acesteia;
 • Denumirea companiei, adresa, persoana de contact și numărul de telefon;
 • Lista organizațiilor pentru care compania de audit a prestat servicii similare în ultimii 5 ani;
 • Copia de pe licențele companiei și ale auditorilor desemnați pentru misiunea de audit;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei de audit;
 • CV-urile auditorilor desemnați pentru misunea de audit precum și lista organizațiilor pentru care au lucrat precum și o listă de persoane/companii de referință;
 • Oferta financiară.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 9 decembrie 2020, ora 14:00.

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 79 033 684. Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.

Termeni de referință (en)

Unul dintre principalele instrumente ale statului de a responsabiliza populația în privința protecției mediului înconjurător este aplicarea taxelor de mediu. Din păcate, în Republica Moldova acest instrument nu este valorificat pe deplin, iar în consecință gradul de responsabilitate atât a populației cât și a agenților economici față de mediu este unul scăzut. 

O altă problemă a domeniului ține de obținerea actelor permisive, proces care de cele mai multe ori implică anumite costuri de conformare la cerințele specifice de protecție a mediului. Din păcate, la moment clasificarea și estimarea acestor costuri nu este pe deplin realizată de autorități, taxele de eliberare neavând la bază o formulă clară de calcul. Mai mult ca atât, stabilirea taxelor rămâne în atribuția Parlamentului fapt ce poate duce la pierderi în condițiile unor actualizări la intervale mari de timp.

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în colaborare cu „EcoContact” și Centrul Național de Mediu și cu suportul Ambasadei Suediei în Republica Moldova au elaborat două studii care vin să evalueze instrumentele economice utilizate în promovarea politicilor de mediu.

Primul studiu„Costul de reglementare: Cum calculăm taxa de eliberare a actelor permisive în domeniul mediului?”, prezintă evaluarea modului de stabilire a taxelor de eliberare a actelor permisive în domeniul protecției mediului. Scopul acestuia este identificarea și expunerea unui mecanism rațional de stabilire a taxelor, reieșind din prevederile cadrului legislativ actual și angajamentele Guvernului în acest sens.

Cel de-al doilea studiu - „Aplicarea instrumentelor fiscal-bugetare în soluționarea problemelor de mediu”, își propune evaluarea eficienței instrumentelor fiscal-bugetare (taxe de mediu și cheltuieli bugetare destinate mediului) utilizate pentru implementarea politicilor de mediu, precum și identificarea dificultăților ce afectează rezolvarea problemelor din domeniu. Studiul abordează subiectul taxelor și a cheltuielilor de mediu din perspectiva celor mai stringente probleme din domeniu și analizează dacă acestea sunt în măsură să amelioreze starea mediului din Republica Moldova.

Pe data de 8 decembrie, începând cu ora 10:00, vă invităm la o discuție online (Zoom) pe marginea acestor studii. La eveniment sunt invitați reprezentanți ai Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției de Mediu, reprezentanți ai altor instituții de specialitate, ai partenerilor de dezvoltare, comunității de experți și societății civile.   

Descarcă agenda 

Limba de lucru va fi româna, cu posibilitatea de traducere sincronă în engleză.

Vă rugăm să confirmați participarea Dumneavoastră sau a reprezentanților delegați, până pe data de 7 decembrie, ora 10:00 (prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sau la numărul de telefon: 069 44 56 07; persoana de contact: Inga Agachi, asistentă de proiect, Expert-Grup) sau să vă înregistrați, completând mai jos formularul de participare:

Înregistrare la eveniment:

 Suedia Finanțat de Suedia

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în cooperare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a organizat, vineri, 27 noiembrie 2020, Primul Forum Anual privind participarea bugetară realizat în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, co-finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Evenimentul, care a avut loc în regim on-line, a reflectat asupra oportunităților și provocărilor implementării principiilor de participare bugetară la nivel central și local. Scopul forumului a fost sensibilizarea factorilor de decizie politică, a autorităților publice locale, societatea civilă, comunitatea donatorilor și mass-media cu privire la importanța transparenței și participării bugetare, drept condiții esențiale pentru asigurarea incluziunii și eficacității procesului bugetar.

În cuvântul de salut, Adrian Lupușor,  Director executiv, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, a menționat: „Evenimentul este lansat într-un context foarte important, deoarece la moment autoritățile publice locale sunt în proces de lucru și consultări pe marginea bugetelor locale pentru anul viitor, iar prin intermediul acestui forum ne dorim să motivăm primarii să devină mai deschiși conceptului participativ de bugetare. Implicarea comunităților locale în procesul bugetar este crucial pentru asigurarea unui management eficient al resurselor și, respectiv, pentru sporirea rolului bugetelor locale în procesele de dezvoltare a localităților.”

La rândul său, Adrian Ermurachi, Secretar General adjunct al Guvernului Republicii Moldova, a spus: „Este foarte important ca cetățenii să fie consultați în problemele de importanță deosebită pentru comunitate, cele de interes local, precum îmbunătățirea infrastructurii drumurilor, a serviciilor medicale, instalarea sistemelor de apeduct etc., precum și implicați la elaborarea proiectelor de decizii. Încrederea cetățenilor în administrația publică este unul din aspectele fundamentale ale democrației, iar nivelul implicării cetățenilor în procesele decizionale este în strânsă corelație cu calitatea administrației publice și capacitatea acesteia de a se angaja în mod constructiv cu cetățenii. Calitatea vieții și confortul cetățeanului întru-un stat democratic depinde de calitatea actului guvernării”.

„Uniunea Europeană  încurajează promovarea unui rol activ al cetățenilor și al organizațiilor societății civile din Republica Moldova în procesul de monitorizare a reformelor. Republica Moldova a făcut progrese semnificative în ceea ce privește instituirea unui cadru legal privind transparența finanțelor publice și implicarea societății civile în procesul bugetar. Cu toate acestea, există multiple provocări în implementarea acestor practici, în special la nivel local. Oferirea accesului public la informațiile ce țin de procesele bugetare la nivel local va contribui la transparența bugetară și va avea un impact pozitiv asupra  indicatorilor de dezvoltare socio-economică și umană, de asemenea, acest fapt va contribui la sporirea competitivității și reducerea corupției”, a declarat, Gintautas Baranauskas, Șef adjunct al secției operațiuni din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Stephan Malerius, Șef adjunct al Departamentului Finanțe și Administrare de Proiect, Fundația Konrad (KAS), Germania, consideră că: „Bugetele publice sunt baza dezvoltării. Ele reprezintă un instrument esențial care acoperă necesitățile cetățenilor, fie că e vorba de sănătate, educație sau alte domenii relevante. Cel mai important lucru este că să fie generate toate resursele potențiale și ele să fie utilizate eficient pentru a oferi servicii publice. Aici vorbim de transparență și cum Guvernul transmite mesajul către mediul privat și care este efectul impactului social al acestor decizii. Trebuie să ne concentrăm pe crearea unei relații de încredere cu cetățenii. Participarea bugetară este unul din instrumentele cele mai democratice și este conectată cu mobilizarea cetățenilor prin politici elaborate pentru a aduce eficiență. Este o responsabilitate mare de a include oamenii în acest proces, pentru că așa comunitatea decide cum să se cheltuiască banii publicii, aducând transparență maximă”.

„Bugetul participativ trebuie să urmărească în primul rând îmbunătățirea calității vieții din comunitate, prin încurajarea cetățenilor să se implice în definirea priorităților și a obiectivelor de investiții din bugetul local. Acesta trebuie să fie un proces deschis, transparent și incluziv prin care membrii comunității să se implice direct în formularea deciziilor privind prioritățile de cheltuire a banilor din bugetul local”, a spus Tatiana Ivanicichina, Secretară de Stat, Ministerul Finanțelor.

Evenimentul a fost structurat în două paneluri. Participanții la primul panel au discutat despre direcțiile strategice, la nivel înalt, privind situația actuală a transparenței și deschiderii procesului bugetar, tendințele recente din regiune în ceea ce privește participarea bugetară, precum și viziunea strategică privind promovarea participării bugetare în Republica Moldova.

Igor Munteanu, Preşedintele Comisiei parlamentare „Comisia de control al finanțelor publice”, a declarat: „Transparența bugetară este un factor de veto și de responsabilizare a tuturor instituțiilor publice dintr-un stat democratic, precum și o garanție a creșterii încrederii cetățenilor și partenerilor externi în procesul decizional. Prin urmare, amplificarea mecanismelor de participare a cetățenilor în cadrul acestui proces pluralist reprezintă o condiție de vitalitate a sistemului politic și de legitimizare a procesului democratic. Comisia noastră realizează controlul parlamentar asupra modului în care instituțiile statului colectează resursele financiare și evaluează rapoartele de audit. Vreau să fac niște concluzii. În primul rând, performanța nu a devenit, din păcate, criteriul central în alocarea resurselor publice și a utilizării acestora. Al doilea, este că procesul de planificare strategică a bugetului continuă să fie unul dificil și netransparent, iar deciziile sunt deseori politizate și imperfecte. Aceste deficiențe pe care le constatăm împiedică realizarea bună a transparenței bugetare și este imperativ necesar capacitarea actorilor implicați pentru stabilirea unui cadru macro-financiar cât mai realist”.

La rândul său, Marian Lupu, Președintele Curții de Conturi, a menționat: „Un sistem ordonat, transparent și eficient de colectare a impozitelor și utilizarea conformă a acestor mijloace este de fapt lucrul care stă la baza însăși a statului (...). În calitate de reprezentant al Curții de Conturi a Republicii Moldova exprim o poziție instituțională fermă de sprijin al acestei inițiative și anunț deplina noastră deschidere pentru a coparticipa la aceste procese împreună cu alți colegi din Administrația Publică Centrală, Locală și exponenții societății civile”.

În cadrul celui de al doilea panel au avut loc discuții, la nivel de experți, care s-au bazat pe declarațiile și opiniile primului panel. Discuțiile s-au concentrat asupra constrângerilor existente și abordărilor practice pentru a depăși constrângerile care afectează promovarea participării bugetare la nivel central și local.

Elena Pereu, viceprimară a orașului Strășeni, a spus: „Primăria noastră mereu a optat pentru bugetarea participativă a cetățenilor. Orice proiect de buget, plan de dezvoltare anual, document politic local este elaborat cu participarea și consultarea cetățenilor. În agenda permanentă a autorităților sunt ședințele în teritoriu cu cetățenii, înainte de demararea oricărui proiect. Menționăm că avem un Regulament cu participarea financiară a cetățenilor la proiecte din localitate, iar 70% este suma cetățenilor de contribuție și 30 din bugetul local. De asemenea, avem semnat acordul de colaborare cu asociațiilor obștești locale, pentru o mai bună colaborare. Datorită suportului proiectului, a fost creată Coaliția Locală și a fost semnat Memorandumul de cooperare. Toate acuitățile din cadrul proiectului întăresc capacitatea autorităților publice locale pentru o mai bună guvernare, care este axată pe nevoile și interesele cetățenilor”.

Orașul Cahul a fost prima localitate din țară autoritățile căruia în 2007, la demersul nostru, al societății civile, au aprobat un procent din bugetul local pentru concurs de proiecte(...). Anul trecut a fost aprobat de Consiliu un regulament de participare bugetară. Pentru bugetul 2020 am pus separat un milion de lei și am avut până la 14 proiecte care acum se implementează. Pentru 2021 am planificat circa 1,3 milioane de lei și până la ora actuală avem deja peste 30 de proiecte cu bugete de până la 100 de mii de lei”, a menționat Nicolae Dandiș, primar al municipiului Cahul.

La rândul său, Giovanni Allegretti, cercetător principal, CSS (Centrul de Studii Sociale) - Universitatea din Coimbra, Portugalia, a spus: „Este important de subliniat că este necesară extinderea Coalițiilor Locale de la nivel local la cel național. Într-o societate avem nevoie de mai multe coaliții pentru că sunt diverse subiecte importante. Portugalia a făcut un pas important în bugetarea participativă. În două regiuni a fost implementate proiecte ce țin de bugetarea participativă în școli și a doua este legată de bugetul general al statului. Însă este important de menționat că accentul se pune pe tânăra generație și unul din motive este că din 2014 s-a creat o rețea de primari, care se ocupă activ cu participarea bugetară. Ei arătă  statului că devin mai transparenți și solicită statului să facă lucruri asemănătoare la nivel regional și local. Un asemenea model ar putea fi implementat și în Republica Moldova”.

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.

Donator: Fundația Soros Moldova.

Perioada de implementare: septembrie 2020 - august 2022 (24 de luni). 

Despre proiect: Scopul proiectului este de a crește nivelul de informare și conștientizare precum și a capacităților tinerilor profesioniștri și a factorilor de decizie privind fenomenul corupției și măsurile de diminuare a riscurior și consecințelor acestuia în toate sectoarele economiei, prin intermediul unui curs academic certificat, integrat în programul Academiei de Studii Economice din Moldova și deschis pentru tinerii profesioniști din sectorul public, sectorul financiar și membrii consiliilor de administrație a companiilor de stat. Experiența anterioară a arătat că tinerii profesioniști sunt cei mai interesați de obținerea certificării în cadrul acestui curs. Este mai probabil ca anume acești beneficiari să-și poată mobiliza resursele fie instituțional, fie individual, iar impactul pe termen lung asupra guvernării și promovării practicilor anticorupție să fie direcționat anume spre tinerii profesioniști, care în acest stadiu al carierei lor sunt generatori de schimbări.

Scopul proiectului este de a crește nivelul de informare, conștientizare și implicare a I) funcționarilor publici, II) angajaților sectorului financiar, III) membrilor consiliilor de administrare a întreprinderilor de stat, IV) activiști și jurnaliști, privind riscurile corupției și măsurile de diminuare a acestora.

Obiectivele proiectului. Pentru a atinge scopul proiectului, vor fi realizate următoarele două obiective: 

1. Promovarea integrării programului de certificare anticorupție și bună guvernare în programele de studii universitare de certificare;

2. Consolidarea capacităților  a 50 de tineri profesioniști din sectoarele public și privat pentru a recunoaște riscurile corupției și a implementa măsuri anticorupție și integritate.

Impactul proiectului. Proiectul va avea un impact preconizat în trei etape:

I. Informare și fortificare (impact pe termen scurt). Proiectul va crește nivelul de informare a funcționarilor publici, a tinerilor profesioniști din sectorul financiar și a membrilor consiliilor de administrare a întreprinderilor de stat care vor participa la curs. Cursul le va oferi participanților cunoștințe și instrumente pentru lupta împotriva corupției în actuala sau viitoarea profesie. 

II. Acțiune (impact pe termen mediu). După finalizarea cursului, participanții vor avea posibilitatea să întreprindă propriile acțiuni de prevenire și combatere a riscurilor anticorupție (spre exemplu, vor fi capabili să organizeze procese de achiziții în instituțiile sau firmele în care activează, în conformitate cu cerințele anticorupție; vor organiza structuri de guvernanță corporativă în departamentele/instituțiile pe care le vor conduce în concordanță cu principiile anticorupție; vor coordona proiecte de cercetare în domeniul combaterii corupției și a spălării banilor). 

III. Diminuarea corupției (termen lung). Tinerii profesioniști, capabili să acționeze în lupta de combatere a corupției vor contribui la diminuarea în timp a acestui fenomen, elberând Republica Moldova de una dintre cele mai stringente probleme în cale dezvoltării țării. 

 

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: