Iulia Sirghi-Zolotco

Iulia Sirghi-Zolotco

Monitorizarea achizițiilor publice din cadrul sistemului educațional din mun. Chișinău, de către Expert-Grup, a scos în evidență un set de probleme, lacune și riscuri legate de buna și transparenta desfășurare a acestora. Printre acestea se regăsesc practicele anticoncurențiale de coluziune între companiile participante, riscurile de corupție din partea autorităților contractante, dar și deficiențele cadrului juridic existent privind achizițiile publice.

Centrul Analitic Independent Expert-Grup a realizat un raport de evaluare și monitorizare a achizițiilor publice în educație, pe perioada anilor 2012 – 2016. Printre principalele subiecte vizate în studiu se regăsesc achizițiile publice de produse și servicii de alimentație, lucrările de reparație în școlile și grădinițele municipale.

Pe cele 2 dimensiuni, studiul a evaluat riscurile de corupție și distorsionare a competiției sub toate aspectele și pe parcursul tuturor etapelor de achiziție, de la planificare până la implementare.

În cadrul analizei achizițiilor lucrărilor de reparații a fost identificat un grup de 10 companii cu anumite legături între ele (fondatori comuni sau adresă juridică comună) care câștigă un procent semnificativ din numărul contractelor de lucrări de reparație. Ele au participat în comun la rundele de achiziții, în care se văd clar elemente de mimare a competiției între ele (depunerea ofertelor fictive, refuzul contractului câștigat în favoarea companiei înrudite etc.).

De asemenea, monitorizarea directă și analiza dosarelor de achiziții publice a scos în evidență coordonarea între mai multe grupuri de companii înrudite, deci o împărțirea vădită a pieței, riscul de coluziune la acest capitol fiind considerat unul major.

În cazul procurărilor de servicii de alimentație s-a observat o divizare clară a cotelor de piață între principalii jucători, în cazul nostru, aproape exclusiv, companii publice. Analiza dosarelor de achiziții au arătat că aceste companii pregătesc ofertele lor cu anumite erori simple pentru a fi descalificate, deci are loc o coordonare și mimare a competiției între ele.

Ceea ce ține de procurarea de alimente, deși nivelul de concentrare depistat este mai mic decât în cazul achiziționării de lucrări, sunt elemente de coluziune în cazul achizițiilor desfășurate de către DETS Buiucani. Un risc de corupție identificat, însă, este transmiterea invitațiilor de participare unor companii recent înregistrate, care ulterior și câștigă o parte din volumul contractelor.

În calitate de soluții în vederea asigurării transparenței achizițiilor publice în educație, experții recomandă  o abordare sistemică și consecventă a subiectului, nu doar la nivel local, dar și la național. Modernizarea și restructurarea sistemelor informaționale existente în domeniu, utilizarea instrumentarului de analiză a achizițiilor publice în baza unor indicatori de risc, dar și a reformarea procesului de monitorizare sunt printre principalele soluții identificate, ca rezultat al raportului de evaluare și monitorizare Expert-Grup.

Descarcă publicația

Chișinău, 16 septembrie 2016 // Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Centrul Analitic „Expert-Grup” și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) au realizat raportul final de monitorizare a Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare. Experții au constatat că doar jumătate (55%) din acțiunile asumate au fost realizate fără deficiențe, 28% au fost realizate cu deficiențe și aproximativ 17% nu au fost realizate. Cele mai importante restanțe rămân reforma CNA, adoptarea unui nou Cod al Audiovizualului, derularea lentă a anchetei privind fraudele depistate în sistemul bancar în 2014, procesul lent de reformă a BNM și eșecul la negocierea celui mai avantajos preț de furnizare a energiei electrice. 

Conform Foii de parcurs, depășirea crizei urma să fie atinsă prin canalizarea eforturilor guvernării spre două obiective majore: instaurarea bunei guvernări şi a statului de drept; dezvoltarea economică şi asigurarea unei economii de piață funcționale. În total au fost monitorizate 69 de acțiuni pe care urma să le întreprindă guvernarea (Guvernul, Parlamentul şi un șir de alte instituții publice) în 5 luni (1 martie – 31 iulie 2016). Experții au luat în considerare și acțiunile întreprinse în luna august 2016. Pe cele două dimensiuni, instituțiile abilitate au asigurat îndeplinirea fără deficiențe a 55% dintre acțiuni (38 la număr), 28% (19 dintre acțiuni) cu deficiențe și aproximativ 17% (12 la număr) nu au fost realizate.

La estimarea îndeplinirii prevederilor Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare accentul a fost pus pe calitatea actelor adoptate/acţiunilor întreprinse și mai puțin pe respectarea termenelor de realizare, deoarece acestea deseori au fost ireal de restrânse. Atribuirea calificativului de realizat cu deficiențe presupune că în procesul de realizare a acțiunii au fost depistate probleme ce țin de: respectarea prevederilor legale cu privire la procedura legislativă, transparența în procesul decizional, conținutul actului adoptat sau acțiunile întreprinse nu sunt conforme spiritului sau scopului acțiunii sau sunt contrare angajamentelor internaționale.

Printre principalele realizări înregistrate pot fi menționate: promulgarea legilor cu privire la procuratură, reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești și a pachetului de legi cu privire la integritate, optimizarea controalelor de stat pentru întreprinderi, adoptarea Strategiei de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor 2016-2020, inițierea procesului de reformare a sectorului bancar prin alinierea la principiile Basel 3, „dezghețarea” procesului de negocieri privind un potențial program cu FMI, inițierea reformei administrației publice, și, nu în ultimul rând, procesul relativ transparent și inclusiv de selectare a Guvernatorului BNM și a membrilor Consiliului de Supraveghere.

Ținem să accentuăm că marea majoritate a acțiunilor incluse în Foaia de parcurs sunt de natură legislativă sau prevăd adoptarea unor strategii/planuri. Asemenea acțiuni sunt cel mai simplu de realizat. Chiar și la nivel legislativ, au rămas restanțe importante. Acestea includ lipsa inițiativelor de reformare a Centrului Național Anticorupție (CNA), neadoptarea unui nou Cod al Audiovizualului (una din marile restanțe ale tuturor guvernelor din 2011 și până în prezent), derularea lentă a anchetei privind fraudele depistate în sistemul bancar în 2014, procesul lent de reformă a BNM în vederea sporirii independenței și competențelor acesteia, și procesul lent de implementare a Agendei de Asociere. În domeniul energetic, din cauza lipsei de transparență în legătură cu reînnoirea contractului cu furnizorul din regiunea transnistreană și respingerea ofertei furnizorului ucrainean, nu a fost negociat cel mai avantajos preț de furnizare a energiei electrice. Au fost adoptate unele legi sau modificări problematice, care lasă spațiu de abuz dacă nu vor fi implementate cu bună credință, cum ar fi Legea privind evaluarea integrității instituționale și limitarea discreției judecătorilor în procedurile civile, care ar putea duce la încălcarea principiului publicității ședințelor de judecată.

Totodată, atenționăm asupra faptului că Guvernul în cadrul propriei evaluări a Foii de parcurs a operat cu cifra de 82 de acțiuni, în locul celor 69 incluse în document. Cele 12 acțiuni suplimentare au rezultat din dezagregarea acțiunilor 1.2, 1.3 și 10.1 și evaluarea separată a sub-acțiunilor, fapt ce a influențat rezultatul final raportat de către Guvern. Nu este clar după ce criteriu s-a condus Guvernul în selectarea acțiunilor care au fost dezagregate și evaluate fragmentat, din moment ce Foaia de parcurs conține mai multe acțiuni complexe.

În afară de evaluarea nivelului de realizare a Foii de parcurs, efortul de monitorizare a urmărit evaluarea contextului de realizare a Foii de parcurs, semnalarea problemelor ce țin de implementarea măsurilor asumate și formularea recomandărilor, care ar impulsiona realizarea reformelor inițiate și ar asigura sustenabilitatea acestora. În acest sens, instituțiile abilitate sunt îndemnate să analizeze recomandările și să le aplice, demonstrând astfel o veritabilă deschidere față de societatea civilă și voință politică de a continua reformele. Raportul include o serie de recomandări prioritare, pe care autoritățile urmează să le implementeze până la sfârșitul anului 2016, cât și unele recomandări pe termen mediu.

Rezultatele monitorizării implementării Foii de parcurs pot fi vizualizate online în aplicația interactivă disponibilă în română AICIRaportul final de monitorizare este disponibil aici precum și pe paginile web ale www.e-democracy.md  și www.crjm.org.

Exercițiul de monitorizare a fost realizat datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID.

Descarcă publicația Vezi aplicația interactivă

În semestrul I al anului 2014 au fost publicate 27 de Rapoartele ale Curții de conturi. Trei dintre acestea au fost audituri de performanță, patru - audituri tematice, iar restul fiind audituri de conformitate privind auditul bugetelor și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale și centrale.

O atenție deosebită în acest raport a fost acordată rapoartelor auditurilor de performanță, celor tematice, dar și celor de conformitate, în special auditurilor despre administrarea Taxei pe valoare adăugată de 2 instituții de stat, Inspectoratul fiscal de Stat și Serviciul Vamal, conformității utilizării resurselor publice în Întreprinderile Municipale, dar și a unui audit operațional, este vorba de auditul operațional al Proiectului „Servicii de Sănătate și Asistență Socială” pentru anii 2011-2013. În primul semestru al anului 2014 au fost publicate și 4 rapoarte de audit tematice dedicate unui subiect specific (audit mediului, auditul tehnologiilor informaționale, auditul unor proiecte de investiții finanțate din surse externe). Majoritatea au evaluat cadrul de politici existent și dacă situația actuală, procesul de gestiune a principalelor probleme identificate servește îndeplinirii scopului declarat inițial.

 

Descarcă publicația

 


Acest studiu a fost elaborat de Expert-Grup în cadrul proiectului „Procesul bugetar în Republica Moldova: Monitorizarea transparenței și promovarea controlului public”, implementat cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova, Programul Bună Guvernare. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundaţiei Soros-Moldova sau al partenerilor acesteia.

soros logo

 

Centrul Analitic Independent Expert-Grup a primit finanțare de la Banca Mondială pentru acoperirea costurilor proiectului „Facilitarea participării cetățenilor la consolidarea unei reforme educaționale responsabile și la îmbunătățirea calității educației din Republica Moldova” / „Școala Mea”, și intenționează să folosească o parte din aceste mijloace pentru servicii de consultanță. Scopul strategic al acestei inițiative este de a permite cetățenilor Republicii Moldova să implice autoritățile locale, regionale și naționale în politicile bazate pe dovezi și dialogul bugetar în ceea ce privește reforma sectorului educațional, calitatea serviciilor, precum și prioritățile de dezvoltare ale școlilor primare, secundar generale și liceale, și a crea un mediu în care inițiativele de responsabilizare socială să prospere și să se dezvolte.

În acest context, Expert-Grup anunță concurs de selectare a unui consultant care va fi responsabil de elaborarea unui studiu ce va evalua schimbările ce derivă din implementarea activităților primului an de proiect GPSA. Proiectul are următoarele obiective: (i) implicarea autorităților locale, regionale și naționale în dialogul de politici în sectorul educațional; și (ii) promovarea unui mediu favorabil responsabilității sociale.

Expresiile de interes recepționate vor fi evaluate și elaborată o listă scurtă de consultanți. Pentru evaluarea expresiilor de interes vor fi aplicate următoarele criterii:

 • Experiență profesională în cercetare academică, analiză și prognoză (30 puncte);
 • Cunoștințe și experiență în utilizarea diferitelor instrumente de evaluare (30 puncte);
 • Cunoștințe și expertiză în desfășurarea interviurilor și elaborarea indicatorilor de monitorizare (20 puncte);
 • Experiență în elaborarea studiilor similare, finanțate de instituțiile financiare internaționale (20 puncte).

Consultantul va fi selectat în calitate de consultant individual în corespundere cu procedurile specificate în ghidul Băncii Mondiale: Selectarea și angajarea consultanților de către debitorii Băncii Mondiale, publicat în ianuarie 2011.

Contractul va dura 1,5 luni. Volumul de lucru este estimat la 9 zile.

Candidații interesați sunt încurajați să trimită CV-ul care să includă contracte similare executate precum și referințe la clienții anteriori.

Consultații interesați pot obține informații suplimentare în intervalul orar 09:00 -18:00. Datele de contact pot fi găsite mai jos.

Expresiile de interes trebuie trimise la adresa de mai jos în original, prin email, fax sau email pînă la data de 20 martie 2015, ora 19.00 (ora Republicii Moldova).

Centrul Analitic Independent Expert-Grup

În atenția: Iulia Sirghi-Zolotco, director serviciu administrativ, financiar și comunicare

Str. Pușkin 45 B, etajul 4

MD-2005, Chișinău, Republica Moldova

Tel: + 373 22 92 99 94

Fax: + 373 22 21 21 51

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Expert-Grup anunță concurs pentru selectarea unui expert independent ce va contribui la elaborarea studiului „Evaluarea eficienței și transparenței utilizării mijloacelor din Fondul Rutier” și va fi responsabil de evaluarea procesului de achiziții și procurărilor efectuate în 2012-2014 din mijloacele Fondului Rutier.

Sarcinile detaliate includ următoarele:

 • Va participa la discutarea tuturor elementelor raportului și va acorda suport colegilor pe subiectele ce țin de achizițiile publice din sectorul dat;
 • Va efectua o analiză a procedurilor de achiziții publice în vigoare și va formula concluzii și recomandări privind corespunderea acestora în cel mai bun mod pentru procurările din domeniul analizat;
 • Va analiza procurările publice efectuate în 2012-2014 cu scopul evaluării în ce măsură acestea au asigurat o utilizare eficientă și eficace a banilor publici. Pentru aceasta consultantul va efectua o analiză a tuturor documentelor ce au făcut parte din setul de documente pentru efectuarea procurărilor publice și cine au fost câștigătorii licitațiilor;
 • Va participa la elaborarea concluziilor și recomandărilor;
 • Va participa la prezentarea publică a Studiului.

Pentru a participa la concurs, persoanele interesate trebuie să trimită CV-ul actualizat la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până la data de 20 februarie 2015.

Mai multe detalii pot fi găsite în termenii de referință.

 

Descarcă termenii de referință

Expert-Grup va prezenta rezultatele inițiativei „Școala Mea” în primul an de implementare. În cadrul evenimentului, vor fi afișate primele beneficii ale inițiativei, rezultatele celor peste 9000 de chestionare de evaluare a serviciilor educaționale la nivel național și va fi lansat site-ul www.ScoalaMea.md.

Evenimentul este organizat în cadrul inițiativei „Școala Mea - Responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova”. Misiunea acestei inițiative este de a facilita implicarea cetățenilor Republicii Moldova, împreună cu autoritățile locale, regionale și naționale la promovarea unor politici educaționale responsabile, incluzive și bazate pe evidențe.

La eveniment vor fi prezenți reprezentanții Ministerului Educației, Băncii Mondiale, școlilor beneficiare și partenerilor inițiativei „Școala mea”.

Limbile de lucru ale evenimentului vor fi româna și engleza. Traducerea sincronă va fi asigurată.

Evenimentul este organizat de către Expert-Grup cu suportul financiar al Parteneriatului Global pentru Responsabilizare Socială, Banca Mondială.

Completați formularul de mai jos pentru a vă înregistra la eveniment:

We are really sorry, but this event is now fully booked and online registrations have been turned off. If you would like to go on the waiting list please send us an email.
 

 

Investițiile suficiente în sănătatea copiilor trebuie să devină astăzi una din prioritățile social-economice pentru dezvoltarea durabilă a oricărui stat, inclusiv a Republicii Moldova. Familiile cu copii deseori nu pot face față suficient cheltuielilor necesare pentru alimentația și sănătatea copiilor, în special familiile cu mulți copii (3 și mai mulți), dar și cele monoparentale. Nu putem avea adulți sănătoși care să contribuie la dezvoltarea țării, dar și să plătească ulterior impozite, contribuții în fondul medical și social - fără a investi suficient în copii astăzi (sănătate, alimentație și educație). Această sarcină nu aparține doar Ministerului Sănătății, dar și întregului Guvern, necesitând o susținere din partea Ministerului de Finanțe, dar și a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei.


Recomandările pentru 2015:
- Mărirea semnificativă (minim dublarea) a scutirii de impozitul pe venit pe care o au angajații pentru fiecare copil minor aflat la întreținere, fiind important ca o familie cu copii să aibă mai multe resurse pentru a investi suficient în sănătatea, alimentația și educația copiilor săi. Acest lucru este complicat de realizat astăzi, când în 2014 un angajat are o scutire personală anuală de doar 9.516 lei ( astfel sub minimumul de existență), și de numai 2.124 lei scutire anuală pentru fiecare copil (ceea ce înseamnă ca statul îi permite să păstreze doar circa 30 lei lunar mai mult în buzunar unui angajat pentru fiecare copil minor, ceea ce este foarte puțin).

- Asigurarea dreptului femeilor însărcinate, angajate în câmpul muncii, la 16 ore pe lună (2 zile lucrătoare) pentru verificările medicale antenatale, care să fie efectuate în timpul orelor de muncă, fără recuperare și fără reducerea salariului, conform bunelor practici din UE. Aceasta este practica actuală a României, dar și în mod similar a Marii Britanii și multor alte țări din UE, acest drept fiind specificat în legislația muncii din aceste țări. Măsura este foarte importantă, odată ce sănătatea unui copil începe din perioada de sarcină a mamei; iar pentru angajator nu este o problemă majoră, odată ce o femeie în mediu ar beneficia de acest drept doar 1-2 ori în viață timp de numai câteva luni (din momentul stabilirii sarcinii – până la ieșirea în concediul de maternitate). Pentru a beneficia de acest drept, o femei ar trebui doar să notifice în scris angajatorul și să anexeze un certificat de la medicul de familie care confirmă sarcina. Această modificare urmează sa fie introdusă în Codul Muncii, prin colaborarea Ministerului Sănătății cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei.

- Asigurarea copiilor malnutriți cu vârsta sub 1 an cu produse alimentare speciale gratuite oferite prin intermediul farmaciilor, în baza unei rețete de la medicul de familie, urmare unei confirmări din partea asistentului social. În prezent, există mai multe familii social-vulnerabile, care din motive financiare nu pot asigura alimentația potrivită pentru copii mici, iar malnutriția afectează circa 2-3 % din bebelușii cu vârsta sub 1 an. În acest domeniu, este necesară o colaborare mai strânsă între asistența socială și medicală, accentul fiind pus pe utilizarea rețetei compensate și utilizarea rețelelor de farmacii în acest scop (ex. terciuri speciale vitaminizate pentru copii cu vârsta de la 6 luni).


Măsurile pe termen mediu și lung includ:
- Medicamentele gratuite pentru copii sub 5 ani – este un drept care există mai mult pe hârtie, multe mame nu cunosc despre acest drept, și deseori nu primesc rețete compensate de la medicii de familie. Lista acestor medicamente urmează a fi revizuită și completată, iar recomandările țin de necesitatea de aplicare omogenă a acestui beneficiu.

- Pe termen lung, este necesară extinderea graduală a listei medicamentelor și a serviciilor medicale gratuite pentru toți copii cu vârsta până la 18 ani, inclusiv a serviciilor stomatologice care doar recent au devenit gratuite pentru copii până la vârsta de 12 ani.

- Revizuirea dreptului la polița medicală gratuită pentru mamele cu mulți copii. În prezent aceasta este acordată permanent doar pentru mamele care au născut 4 și mai mulți copii și se recomandă extinderea beneficiului de acordare a poliței gratuite pentru mamele care au născut 3 și mai mulți copii, pentru perioada de eligibilitate: cât timp au 3 și mai mulți copii cu vârsta sub 18 ani (cu reînnoirea anuală a poliței, acordată pe un termen fix, excepție perioadele când au un serviciu).

Marți, 04 Noiembrie 2014 08:22

Realitatea Economică din octombrie 2014 (#49)

Începând cu a doua jumătate a anului curent, se atestă o decelerare a creșterii economice. Indicele Compozit Anticipator a constituit 106,5 puncte în septembrie 2014, fiind mai redus atât față de luna precedentă (august 2014 – 109,2 puncte), cât și față de aceeași perioadă a anului precedent (septembrie 2013 – 12,0 puncte). Astfel, deși pe parcursul anului curent situația economică este destul de volatilă, începând cu iulie 2014 se observă un ușor trend de decelerare 

În viitorul apropiat, autoritățile trebuie să se concentreze pe atenuarea expunerii economiei moldovenești la riscurile interne prin consolidarea instituțională și ameliorarea climatului de afaceri.

 

Descarcă publicația

Miercuri, 29 Octombrie 2014 16:19

Tender: auditarea anului fiscal 2014

Asociaţia Obștească „Centrul Analitici Independent EXPERT-GRUP” anunţă tender pentru selectarea unei companii care să efectueze auditul general al organizației pentru anul fiscal 2014, precum şi auditarea a două contracte de grant.

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele documente:

• CV-ul organizației cu indicarea listei de Asociații Obștești sau internaționale auditate recent;
• Oferta financiară.

Cerințe minime înaintate companiilor participante:

 • acreditată de Banca Mondială pentru auditarea financiară a proiectelor a cărui donator sau co-donator este Banca.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 7 noiembrie 2014, ora 10:00.

Perioada de desfășurare a auditului: 1-15 august 2015.

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 79 033 684. Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.

 

Centrului Analitic Independent EXPERT-GRUP organizează masa rotundă pentru prezentarea studiului și infograficului „Ce piețe pot înlocui piața Federației Ruse pentru produsele moldovenești?”.

Studiul analizează în baza mai multor parametri economici robuști perspectivele unor pieţe alternative de desfacere pentru produsele accesul cărora a fost restricționat pe piața rusească, pentru a contribui la procesul de optimizare a geografiei exporturilor şi a reduce astfel de riscuri pe termen mediu. La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai exportatorilor, instituțiilor de stat relevante, patronatelor, instituțiilor internaționale, misiunilor diplomatice, societății civile și mass-media.

 

Descarcă agenda

 

Vă rugăm să vă înregistrați folosind formularul de mai jos:

Înregistrare la eveniment:

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!