Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

La sfârșitul lunii mai 2019 indicatorii cheie ai sectorului bancar rămân la un nivel adecvat, inclusiv cei ai lichidității și solvabilității. Atât la nivel agregat cât și la nivel individual băncile continuă a fi profitabile și bine capitalizate, având totodată suficiente resurse pentru a susține extinderea activității de creditare. După o creștere susținută în primele 5 luni ale anului, extinderea creditării s-ar putea tempera după ultima decizie de politică monetară care urmărește printre altele creșterea ratei de bază până la nivelul de 7% și ajustarea cu 3 p.p. a normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă pentru a descuraja intermedierea în valută. 

Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate ceea ce menține nivelul de solvabilitate la un nivel superior, cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 20 –68%. Totuși componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acționari.

Indicatorii de lichiditate prezintă o poziție confortabilă pe termen scurt și una mai puțin confortabilă pe termen lung. La nivel agregat se atestă un exces de resurse pe termen scurt, circa 53% din active fiind reprezentate de active lichide (VMS, rezerve obligatorii, Certificate ale BNM) și doar 44% de credite. De cealaltă parte, la nivel individual pentru băncile mari este caracteristic un nivel ridicat al lichidității pe teren scurt în detrimentul celei pe termen lung, în timp ce pentru băncile mici situația este una opusă.

Calitatea activelor continuă să se amelioreze pe fondul reducerii volumului de credite neperformante și creșterii volumului celor noi acordate. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 10,9%, cu oscilații între 5 și 26% în dependență de bancă. Totodată, volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute.

Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Astfel, în primele 5 luni ale anului 2019 băncile au acumulat profit în sumă de 901 mil. MDL, cu aproximativ 165 mil. MDL mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Volumul creditelor noi acordate este în creștere atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. La sfârșitul lunii mai soldul total al creditelor înregistrează o valoare de o aproximativ 37,9 mlrd. MDL, în creștere cu circa 16% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, continuă boom-ul creditării gospodăriilor casnice (+39% f-a-p), atât pe segmentul creditelor imobiliare cât și a celor de consum. De cealaltă parte, creditarea persoanelor juridice accelerează (+8% f-a-p), cele mai active sectoare fiind cel al construcțiilor, agricultura și mediul financiar nebancar. 

În urma aplicării metodologiei clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii mai 2019 rezultatele se prezintă în felul următor: în top se regăsesc bănci de importanță sistemică, dar și alte bănci cu rezultate solide în ultima lună, respectiv B.C. Moldova-Agroindbank, urmată de B.C. MobiasBanca, B.C. Moldindconbank, și B.C. ProCredit Bank. Primele trei bănci excelează la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, (revenindu-le circa 75% din profitul acumulat la nivel de sector și 62% din totalul activelor bancare), în timp ce următoarea consemnează cel mai redus nivel a creditelor neperformante.

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii mai 2019 putem menționa următoarele:

 • Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: B.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. Comerțbank
 • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute:  B.C. Victoriabank; B.C. Eximbank și BCR Chișinău
 • Băncile cu cele mai calitative active: B.C. ProCredit Bank; B.C. Fincombank și B.C. EuroCreditBank
 • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. Moldova-Agroindbank și B.C. ProCredit Bank
 • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. Moldova-Agroindbank; B.C. Moldindconbank și B.C. Mobiasbanca

logo Sweden    Finanțat de Suedia

Accesați aplicația interactivă

Deși reforma finanțelor publice locale începută în 2013 și-a propus implementarea unui mecanism de formare a bugetelor locale care să crească gradul de autonomie financiară a autorităților publice locale, în perioada de după reformă s-a constat o tendință opusă. Analiza principalelor tendințe în evoluția veniturilor consolidate a unităților administrativ-teritoriale de nivelul doi, în perioada anilor 2016 – 2018 relevă că dependența autorităților locale de transferurile de la bugetul de stat a sporit, iar autonomia financiară s-a diminuat. Concluzia aparține studiului prezentat astăzi de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”.

„Principalele cauze ale diminuării gradului de autonomie financiară vin din structura surselor de venit, dar și din măsurile administrative luate în ultima perioadă. Veniturile din sursele ce stau la formarea bugetelor locale au o capacitate mai joasă de creștere în comparație cu principalele surse ale bugetului de stat. De asemenea, sursele locale de venit, cum ar fi: impozitele pe proprietate, taxele locale, veniturile din proprietate, serviciile prestate de autorități și altele au o pondere destul de mică în bugetele locale, de circa 11%. Astfel, chiar și o creștere a acestora peste media creșterii veniturilor bugetului de stat, nu ar schimba radical situația. În aceste condiții, includerea altor surse de venit pentru APL este absolut necesară. În primul rând este vorba de veniturile din impozitul pe venit persoane juridice”, susține Dumitru Budianschi, director de program în cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” și autor al studiului.

O altă problemă adusă în discuție de autor este că forma actuală de formare a veniturilor bugetelor locale nu este echitabilă. „Sistemul actual nu este echitabil pe două dimensiuni. Evoluția veniturilor bugetare per cap de locuitor arată că sistemul aplicat în Găgăuzia este cu mult mai avantajos decât cel aplicat în raioane și municipiile Chișinău și  Bălți. Găgăuzia a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor și cel mai înalt nivel al veniturilor bugetare exprimate per cap, depășind chiar și mun. Chișinău cu circa 5,1%, nemaivorbind de raioane, care au circa 74% din nivelul înregistrat în Găgăuzia. În aceste condiții soluția ar fi aplicarea unui sistem similar și pentru raioane. O altă dimensiune ce merită a fi analizată mai atent este capacitatea sistemului actual de a stimula dezvoltarea economică acolo unde există potențial de creștere. Adică, sistemul trebuie să lase suficiente resurse în unitățile administrative în care există potențial de creștere, în primul rând, în municipiile Chișinău și Bălți”.

Autorul mai adaugă că veniturile totale fără transferuri de la bugetul de stat ale autorităților publice locale sunt inadmisibil de joase, pentru ca acestea să poată răspunde efectiv și eficient la necesitățile locale. Din totalul de resurse bugetare la nivel de țară la bugetele locale revin circa 25%, inclusiv transferurile de la bugetul de stat. Însă, fără transferuri, acestea formează doar 7,5%, din care la APL I revine 2,8% și 4,7% la APL II. Astfel, se poate constata că în concepția actuală de formare a bugetelor locale se consideră că de competențele APL I ar ține doar circa 2,7% din competențele pe țară, fapt ce nu corespunde realității. Acest lucru de fapt este recunoscut și de autorități prin faptul că în ultimii ani au sporit intervențiile în localități prin cheltuieli direct din bugetul de stat, dar și prin sporirea nivelului de transferuri.

Contacte pentru mass-media: Natalia Chitii, specialist în comunicare, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Accesați publicația

Accesați înregistrarea video a evenimentului și o galerie de poze mai jos.

 


logo Sweden     Finanţat de Guvernul Suediei

 Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de selectare a unei persoane fizice/persoane juridice care să elaboreze două videografice în cadrul proiectului de educație financiară „Învață! Dă sens banilor”.

 

 

 

 

 

Persoana fizică/juridică selectată va fi responsabilă de producerea a două videografice pe următoarele subiecte:

 •  Videografic 1 – procesul de economisire;
 •  Videografic 2 - procesul de creditare.

Conceptul și scenariul urmează a fi convenit împreună cu organizatorii. Scenariul video și sonorizarea urmează a fi în limba română. Predarea materialelor finale în diferite formate (pentru TV, pagini web).

Termen de livrare: 30 iulie 2019 (videografic nr.1); 30 august 2019 (videografic nr. 2).

Durata: până la un minut fiecare videografic

Cerințe minime față de candidați:

 • 2 ani experiență similară în producerea videograficelor;
 • Experiență anterioară de lucru cu subiecte economice;
 • Capacitate de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 • Experiență anterioară de lucru în proiecte finanțate de UE sau de alți parteneri internaționali de dezvoltare va fi considerată un avantaj.

Companiile și persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele tehnice și financiare care vor conține următoarele:

 • CV-ul persoanei sau o scurtă descriere a organizației;
 • Portofoliul clienților;
 • Portofoliul care descrie experiența acesteia în domeniu și a serviciilor similare prestate;
 • Onorariul total net (pentru persoane fizice) pe care îl solicită pentru prestarea acestor servicii. 

Ofertele trebuie transmise prin email până pe 2 iulie 2019, ora 19.00 la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate la numărul de telefon 079033684, persoană de contact – Iulia Sîrghi-Zolotco, director serviciu administrativ, financiar și comunicare Expert-Grup sau 069313003 -  Dumitru Pîntea, economist Expert-Grup

În baza ofertelor evaluate Expert-Grup va forma roosterul de persoane fizice și companii care ulterior vor fi contractate pe parcursul anului pentru executarea sarcinilor similare.

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță extinderea termenului limită privind concursul pentru selectarea unei companii sau a unei persoane fizice pentru prestarea serviciilor de elaborare a hărții interactive pentru vizualizarea obiectelor de excavații miniere și colectarea sesizărilor de la cetățeni privind neregulile depistate.

Harta va fi elaborată în cadrul proiectului „Utilizarea resurselor naturale: îmbunătățirea evidenței și transparenței”. Scopul major al proiectului este contribuirea într-un mod efectiv la implementarea de către autorități a unor mecanisme și măsuri de evidență veridică și transparentă a exploatării substanțelor minerale utile larg răspândite.

Compania sau persoana selectată va fi responsabilă de elaborarea platformei digitale (hărții interactive) de vizualizare a locațiilor de excavații miniere (cariere) din Republica Moldova și instrumentelor de informare, consultare și sesizare a neregulilor depistate de către cetățeni.

Descrierea detaliată a sarcinii tehnice precum și criteriile de evaluare a ofertelor sunt disponibili în termnenii de referință anexați.

Pentru participare la concurs, companiile și persoanele fizice interesate vor transmite la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele:

 • CV-ul  ofertantului cu indicarea proiectelor similare implementate;
 • Oferta tehnică cu indicarea felului în care ofertantul vede implementarea hărții;
 • Oferta financiară.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 01 iulie 2019, ora 19.00.

Termeni de referință

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” solicită ofertă de preț pentru servicii logistice aferente organizării atelierul de instruire din cadrul proiectului „Informează, abiliteză și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” ce va avea loc în perioada 16 - 17 iulie 2019.

Furnizorul va trebuie să pună la dispoziție următoarele servicii:

 • Sală de conferințe cu suprafața minimă de 80 m2  (1 sală * 2 zile);  
 • Proiector și ecran pentru cele 2 zile de instruire (1 + 1)
 • Instalație de flipchart și cel puțin 20 foi (1)
 • Pauze de cafea pentru 25 participanți. Câte 2 pauze de cafea pe zi. Fiecare pauză de cafea va  include cel puțin 2 produse de patiserie (25 participanți * 2 pauze/zi * 2 zile)
 • Prânz de tip fourchette pentru 25 persoane (25 participanți * 2 zile * 1 prânz/zi)
 • Apă în ambalaj de sticlă (40 sticle * 2 zile) 
 • Cazare (6 persoane, camera single* 1 noapte)

În vederea reducerii impactului asupra mediului, pe parcursul prestării servicilor furnizorul va evita la maxim folosirea consumabilelor  din hârtie și plastic. Mâncarea și băuturile vor fi servite în vase de ceramic/sticlă/etc destinate folosirii repetate.

Detalii importante: livrarea se va face la cota TVA zero. Expert-Grup va furniza toate documentele de suport necesare.

Furnizorii interesați sunt rugați să depună o ofertă de preț prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 27 iunie 2019,  ora 19.00.

Peste 400 de elevi și studenți din Chișinău, Bălți, Cahul și Ungheni au participat, în ultimele două luni, la sesiunile de informare organizate de Banca Națională a Moldovei (BNM) în parteneriat cu Expert-Grup, care desfășoară în comun proiectul de educație financiară „Învață! Dă sens banilor”. 

În cadrul întrunirilor, a fost testat nivelul de cunoaștere, în rândul tinerilor, a domeniului financiar-bancar. Una dintre concluzii relevă că aceștia posedă anumite cunoștințe teoretice, mai puțin însă competențe și aptitudini practice. Participanții au menționat că gestionarea banilor este cel mai important subiect referitor la finanțele personale și că ar dori să își dezvolte cunoștințele și aptitudinile financiare. Interacțiunea cu tinerii a relevat că aceștia cunosc, de exemplu, ce este inflația, însă nu conștientizează impactul acesteia asupra vieții cotidiene.

Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, susține că banca centrală a Moldovei va depune eforturi sporite pentru a educa financiar societatea. „Educația financiară este o investiție în viitorul societății, de aceea optăm pentru consolidarea și dezvoltarea educației financiare la nivelul întregii țări, astfel încât consumatorii să fie bine informați și protejați”, subliniază șeful băncii centrale.

La rândul său, Dumitru Pîntea, coordonator al proiectului din partea „Expert-Grup” spune că „există un interes sporit în rândul tinerilor de a afla cât mai multe despre sistemul financiar, inclusiv cine sunt participanții, ce produse aceștia oferă sau care este rolul instituțiilor de reglementare și supraveghere. Cu toate acestea, momentan nu prea există surse care să le transmită informațiile respective într-un mod cât mai simplu și prietenos”.

În continuare, proiectul „Învață! Dă sens banilor” trece la faza de elaborare a materialelor informative care să reflecte cele mai importante evenimente cu impact financiar semnificativ în viața unui om,  explicate pe înțelesul tuturor. Proiectul a fost lansat la sfârșitul lunii martie curent, cu scopul de a spori în rândul tinerilor nivelul de înțelegere a principalelor concepte și produse financiar-bancare, astfel încât, ajunși în fața unor situații, aceștia să ia decizii corecte în gestionarea propriilor venituri.

 

 

 

 

 

 

Accează pagina proiectului

Centrul Analitic Independent Expert-Grup prezintă public raportul de audit privind situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 întocmite în conformitate cu standardele naționale de contabilitate.

Raport de audit (ro)

Centrul Analitic independent Expert-Grup anunță concurs pentru identificarea unei companii care va prelua sarcina de elaborare a siteului web pentru implementarea inițiativei „Informează, Abilitează și Acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” în corespundere cu termenii de referință anexați.

Site-ul proiectului, www.bugetulmeu.md este parte a strategiei de comunicare (disponibilă la solicitare), care își propune să crească nivelul de informare și conștientizare a publicului țintă, dar și a publicului larg privind necesitatea eficientizării procesului bugetar la nivel național și local, prin asumarea unui rol mai activ în consultările cu APL, elaborarea, monitorizarea politicilor și bugetelor publice locale.

Siteul web elaborat va fi dedicat bugetelor participative în care vor fi încărcate toate materialele proiectului. Site-ul va servi, de asemenea, ca o platformă pentru cunoaștere și învățare pentru beneficiarii proiectului și pentru toți actorii interesat. Aceasta înseamnă că va fi principala sursă de informare în care membrii coalițiilor locale își vor împărtăși experiențele și lecțiile învățate prin implementarea instrumentelor de proiect și vor servi drept forum pentru discuții / dezbateri pe teme legate de bugetarea participativă la nivel local. Site-ul web va fi dezvoltat la începutul proiectului și va fi gestionat de partenerul principal de implementare.

Site-ul va răspunde următoarelor obiective:

 •        Creșterea nivelului de informare și conștientizare în rândul populației și al societății civile locale a procesului bugetar și a bugetării participative prin intermediul instrumentelor și produselor de comunicare (platforma de audieri publice, analize, coaliții, toolkit-uri, instruiri etc);
 • Îmbunătățirea percepției asupra bugetării participative și creșterea gradului de înțelegere a impactului acestui proces asupra comunității, prin intermediul instrumentelor și produselor de comunicare (platforma de audieri publice, analize, coaliții, toolkit-uri, instruiri, etc;
 • Asigurarea vizibilității la nivel local și național a rezultatelor și produselor proiectului, realizând Planul de Acțiuni al Strategiei de Comunicare. 

Cerințe înaintate candidaților și procedura de aplicare

În mod ideal, compania trebuie să întrunească următoarele criterii:

 • Cel puțin 3 ani de experiență în dezvoltarea siteurilor web cu funcționalitate similară;
 • Capacitatea de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 • Experiența anterioară de lucru în proiecte finanțate de UE sau de alți parteneri internaționali de dezvoltare va fi considerată un avantaj.

Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele tehnice și comerciale care vor conține următoarele:

 • O scurtă descriere a organizației (1-2 pagini);
 • Certificatul de înregistrare al companiei;
 • Portofoliul clienților;
 • Portofoliul companiei care descrie experiența acesteia în domeniu și a serviciilor similare prestate;
 • În mod explicit se vor prezenta persoanele angajate în următoarele funcții cheie: Manager de Proiect; Șef echipă programare; Designer;
 • Oferta comercială. Oferta trebuie depusă la cota TVA zero. Expert-Grup va furniza în acest sens toate documentele de suport necesare;
 • Alte documente sau recomandări relevante.

Ofertele vor transmise prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 25 iunie 2019, ora 19:00.

Toate întrebările de clarificare pot fi adresate prin email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (persoana de contact: Simion Ciochină, ofițer de comunicare IPRE).

Termeni de referință

Interconectarea pe gaze naturale cu România constituie o prioritate majoră pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Finalizarea segmentului de conductă Iași-Ungheni în anul 2014 a confirmat faptul că un asemenea obiectiv energetic este nu doar dezirabil, ci și realizabil. Finalizarea părții birocratice pentru construcția segmentului Ungheni-Chișinău pe 2 mai 2019 a permis demararea propriu-zisă a construcției. Gestionarea corectă a aspectelor investiționale, tehnice (de desfășurare a achizițiilor publice) și chiar (geo)politice poate avea un rol determinant asupra materializării complete a rețelei de transport de gaze naturale din România spre Chișinău, susțin experții Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, Expert-Forum și a comunității Watchdog.md în cadrul evenimentului de prezentare a raportului privind perspectivele până și după 2020 ale gazoductului Ungheni-Chișinău.

Denis Cenușă, expert în cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” este de părere că „din punct de vedere politic, autoritățile moldovenești sunt obligate să prioritizeze aducerea conductei până la Chișinău, unde este cea mai mare cerere de energie. Volatilitatea contextului regional nu permite nicio pauză sau amânare pe motive de natură politică și impune operativitate în găsirea soluțiilor pentru barierele tehnice, în limitele cadrului legal național”. Expertul mai menționează că „este necesară protejarea operațiunilor de construcție ale companiei române Transgaz SA, atât în România cât și în Moldova, de efectele politicilor bugetar-fiscale ale autorităților române, care pot afecta bugetele alocate pentru construcție. Totodată, este prioritară și cooptarea resurselor europene disponibile pentru a facilita operațiunile de construcție. În niciun caz, compania română nu trebuie să primească un tratament exclusivist contrar legislației moldovenești în domeniul achizițiilor publice, protecției mediului înconjurător etc.”.

Ana Otilia Nuțu, expert în energie în cadrul Expert-Forum a reiterat importanța funcționalității, transparenței și a unei concurențe corecte în sectorul gazelor, după finalizarea infrastructurii. „Până la finalizarea proiectului trebuie elaborate reglementările necesare pentru o concurență reală în sectorul gazelor și aplicarea completă a Pachetului Energetic Trei. Atât pentru intrarea furnizorilor români și ucraineni în piața moldovenească de gaze, cât și pentru folosirea infrastructurii de gaze din Ucraina (de pildă, capacitățile de înmagazinare) este esențial ca în regiune (Moldova, Ucraina și România) să se aplice fără excepții regulile pieței energetice europene unice”.

Un alt aspect al interconectării discutate în cadrul evenimentului ține de privatizarea companiei „Vestmoldtransgaz”.  Sergiu Tofilat, expert în energetică în cadru comunității Watchdog.md consideră că „prin transmiterea angajamentului de construcție a gazoductului către România, Guvernul moldovenesc a evitat un mecanism nou de „condiționalitate energetică”, cu reforme ale căror implementare prevedea monitorizarea din partea BERD și BEI. Argumentul oficial al autorităților este însă că, pe de o parte, privatizarea constituie o oportunitate de a scuti statul de împrumuturi, iar, pe de altă parte, aceasta poate canaliza investițiile străine spre alte necesități, precum sporirea eficienței energetice”. Expertul mai susține că deși întreprinderea română Transgaz care a preluat Vestmoltrasngaz nu dispune de independență exhaustivă față de sectorul public, fiind o companie de stat, această tranzacție are avantajul de a exclude controlul autorităților de la Chișinău „conducta Ungheni-Chișinău nu va aparține nici Moldovagaz, nici autorităților de la Chișinău, și astfel se evită riscul că, de pildă, Gazprom va încerca să obțină controlul asupra acestei conducte în contul datoriei istorice pentru gazele naturale neplătite”. De asemenea, expertul s-a referit la riscurile legate de producția de criptovalută în regiunea trasnistreană „ce poate mări datoria la gaze naturale ale MoldovaGaz față de Gazprom, care depășește 7 miliarde USD, și în proporție de peste 90% rezultă din neachitarea gazului de către regiunea separatistă.

La finalul evenimentului, experții au venit cu o serie de recomandări către autorități, printre care și crearea unui platforme online pentru monitorizarea gradului de realizare a construcției conductei de gaze pe teritoriul României și Moldovei, accelerarea separării efective a producătorului de furnizor și configurarea unei piețe de gaze prin completarea cadrului legal secundar. În mod prioritar, autoritățile trebuie să aplice integral principiile Pachetului Trei și să consolideze eforturi strategia în relația cu Ucraina pentru prevenirea și gestionarea unor eventuale crize în domeniul energetic.

Contacte pentru mass-media: Natalia Chitii, specialist în comunicare, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.: 022 929 994.

Descarcă publicația 


Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Reconectați Republica Moldova: Cum să aducem gaz natural în conducta Iași-Ungheni”, implementat de către Centrul Analitic Independent "Expert-Grup", împreună cu Asociația Expert-Forum (București), cu sprijinul financiar oferit de Ambasada Olandei de la Chișinău. 

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro