Valeriu Prohnițchi acordând un interviu lui Radu Benea, Radio Europa Liberă, despre perspectivele economiei moldovenești pe termen scurt și mediu. 30.10.2012. http://www.europalibera.org/content/article/24755790.html

După o perioadă lungă de subfinanțare severă, care a condus practic la distrugerea rețelei de drumuri, din anul 2010 Republica Moldova a început să sporească volumul de finanțare a acestui sector. Scopul acestei lucrări este de a analiza în ce măsură sistemul actual de management a drumurilor este capabil să realizeze proiectele din sectorul de drumuri, asigurând o eficiență maximă a utilizării resurselor alocate. Pentru aceasta a fost analizat cadrul legal și instituțional, sistemul de procurări și a rezultatele procurărilor efectuate, cadrul normativ-tehnic în construcții rutiere și soluțiile tehnice utilizate. Analiza efectuată relevă că practica actuală de formare a resurselor destinate acestui sector nu are o bază solidă pentru asigurarea unei finanțări la nivelul necesar și durabile, iar capacitatea structurilor actuale implicate în gestionarea sectorului, inclusiv a fondului rutier, este foarte limitată.

Clientelismul politic în raport cu activitatea întreprinderilor cu cotă de stat este o parte importantă din fenomenul clientelismului politic manifestat în Republica Moldova. Întreprinderile cu cotă de stat sunt utilizate pentru satisfacerea intereselor materiale ale partidelor politice de la guvernare și suporterilor acestora. Pentru menținerea prezentei situații partidele politice deseori tergiversează sau mimează implementarea unor reforme importante în sectoarele economice și politic. După cum este arătat în acest scurt studiu, numărul mare de întreprinderi cu cotă de stat, lipsa de transparență în activitatea acestora, precum și factori de ordin general au creat un mediu propice pentru existența acestui fenomen. Eradicarea acestui fenomen este vitală pentru dezvoltarea țării și poate fi realizată doar cu implicarea factorilor externi guvernării.

Titlul proiectului: Promovarea bunei guvernări prin analize și prognoze economice independente;

Perioada de implementare: 30 iunie 2010 – 30 iunie 2011 (anul doi);

Finanțator: Fundația Soros -  Moldova, Programul Buna Guvernare;

Scopul proiectului: Încurajarea discuțiilor și animarea interesului public față de politica economică, îmbogățirea acestor discuții cu analize și prognoze economice independente și promovarea celor mai bune soluții prin dialog deschis între Guvern și societate;

Activitățile principale:

 • Elaborarea de analize economice profesioniste, independente și relevante pentru Guvern, companiile private și cetățeni în domeniile principale ale politicii economice;
 • Monitorizarea politicii economice și informarea Guvernului, companiilor private și cetățenilor despre cele mai importante tendințe și riscuri;
 • Încurajarea unor dezbateri imparțiale și orientate-spre-soluții asupra politicii economice pentru a genera noi idei care ar permite gestionarea mai eficientă a riscurilor și oportunităților economice;

Produsele și rezultatele principale:

Impactul proiectului:

Proiectul dat a ajuta ca Guvernul să capete o încredere mai mare în capacitățile analitice care există în organizațiile societății civile. Aceasta a fost reflectat de includerea EXPERT-GRUP-ului în Grupul Consultativ al Ministerul Economiei și Colegiul Ministerului Finanțelor. Interviurile efectuate cu unii decidenți de politici de rang înalt au demonstrat că publicațiile realizate în cadrului proiectului se bucură de un respect înalt în comunitatea de politici. Studiile de politici și periodicele realizate în cadrul proiectului au propus o serie de soluții la problemele de politică economică pe care Guvernul le-a luat în considerare. Prognozele efectuate de EXPERT-GRUP, în special cele pe inflație și cursurile de schimb, au servit ca referință la elaborarea bugetului de stat. 

Ca urmare a discuțiilor recente despre ineficiența sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) din Republica Moldova, de curând a fost elaborat un proiect de lege a Academiei de Științe a Republicii Moldova (AȘM). În prezent activitatea AȘM este reglementată de Codul cu privire la știință și inovare, conform căruia AȘM este autoritatea principală în domeniu, "coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi de inovare", responsabilă practic de toate aspectele procesului CDI (elaborare politicilor, implementare, monitorizare, raportare, determinare a priorităților de cercetare, finanțarea și distribuția resurselor bugetare). Un asemenea aranjament creează hazard moral și în determină eficiența sistemului CDI. Proiectul de lege a AȘM, intenționează să înlăture unele dintre aceste neajunsuri prin plasarea AȘM într-un alt context, specific unei economii competitive. Această analiză încearcă să identifice care sunt implicațiile proiectului legislativ propus.

In ziua de marți, 20 noiembrie, EXPERT-GRUP a organizat, în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert, Conferință „Seceta din 2012 în Republica Moldova: consecințe și lecții pentru politica de dezvoltare”. La conferință au participat circa 50 de experți și practicieni din variate domenii, reprezentând cercurile academice, guvernul, ONG-urile, instituțiile de cercetare, fermieri. Scopul evenimentului a fost de a analiza impactul social și economic al secetei din anul 2012 și de identifica concluziile și lecțiile de politici pe care le putem trage din acest fenomen climateric extremal.

Principalele concluzii care au fost enunțate în cadrul conferinței au fost următoarele:

 • Seceta a devenit deja un fenomen obișnuit și nu mai poate fi tratat ca unul cu totul excepțional. Proiecțiile climaterice pe termen mediu și lung arată că Republica Moldova, va fi periodic afectată de valuri de căldură extreme cu precipitații limitate. Astfel, acest fenomen nu va putea fi evitat, în schimb putem diminua efectele acestuia prin adaptarea practicilor agricole, tehnologiilor și cadrului de politici agricole și de mediu la realitățile climaterice viitoare.
 • Schimbările climaterice din ultimii ani cer imperativ revizuirea politicilor. În particular, este necesară reorientarea politicilor într-o nouă direcție și anume, cea de promovare a practicilor de agricultură conservativă și irigare. În același timp, se recunoaște necesitatea existenței unui Plan de Acțiuni de răspuns imediat, pe termen mediu și lung la secetă și implementarea efectivă a cadrului legal existent. Oficialii care au participat la eveniment recunosc lipsa colaborării intersectoriale în procesul de gestionare a fenomenului.
 • Instrumentele financiare și de transfer a riscurilor nu sunt pe deplin utilizate. La mai puțin de 5% suprafețe agricole asigurate în 2012 și la reticența agricultorilor de a contracta credite agricole de la băncile comerciale se mai adaugă și percepția greșită ale acestor instrumente din partea fermierilor. Agricultorii nu cunosc despre oportunitățile existent, sau aleg să nu se implice în schemele de creditare și granturi oferite de către donatorii externi din cauza barierelor de ordin administrativ.
 • Măsurile de gestionare a secetei nu trebuie să contravină bunelor practici de mediu, în special când este vorba de irigare. Cercetările au demonstrat că irigarea incorectă pe termen lung duce la scoaterea din circuit a solurilor și aprofundarea crizei în rețeaua hidrologică a țării. În același timp, astăzi nu se cunoaște exact care este cantitatea și calitatea apei disponibile pentru irigare, cât și starea și calitatea solurilor. 
 • Odată cu schimbarea condițiilor climaterice agricultorii trebuie să opteze pentru cultivarea plantelor cu valoare adăugată înaltă și să adopte practici de prelucrare a solului cu intervenție minimală. Un impediment declarat de agricultori, pe lângă lipsa infrastructurii de irigare este și dificultatea importării semințelor cu rezistență înaltă la secetă, procedura de import fiind anevoioasă și de durată.

Concluziile generale ale acestei conferințe vor fi subiectul unui document aparte care va fi publicat pe site-ul www.expert-grup.org

Joi, 15 Noiembrie 2012 08:27

Concurs de angajare

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de angajare a unui expert sau grup de experți care să presteze servicii de consultanţă privind elaborarea raportului de evaluare a eficienței și transparenței în utilizarea mijloacelor publice destinate domeniilor culturii, patrimoniului cultural,  artei, editării, poligrafiei, comerțului cu carte și biblioteci.

Sarcini specifice:

 • Va participa la definitivarea conceptului și structurii raportului integral, pentru a asigura o interconexiune efectivă între diferite subiecte și domenii analizate în raport;
 • Va analiza starea și evoluția în domeniile culturii și artei (arte plastice și aplicate, film și cinematografie, literatură, arhitectură, artele spectacolului) în raport cu utilizarea resurselor materiale și financiare alocate pentru acestea în ultimii 3-5 ani;
 • Va analiza cadrul legal, instituțional și politicile în domeniile menționate pentru a stabili în ce măsură acestea asigură alocarea eficientă și efectivă a resurselor;
 • Va formula recomandări pentru sporirea utilizării resurselor materiale și financiare disponibile;
 • Va participa la elaborarea concluziilor și recomandărilor generale;
 • Va participa la prezentarea publică a Raportului.

Pentru mai multe detalii va rugăm să găsiți termenii de referință anexați.

Candidații interesați sunt rugați să depună CV-ul și o scrisoare de referință/recomandare până la data de 27 noiembrie 2012 la următoarea adresă:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cu subiectul „Transparență mijloace publice”.

 

Titlul proiectului: Societatea civilă pentru susținerea dezvoltării regionale în Republica Moldova;

Perioada de implementare: 13 iulie 2011 – 15 decembrie 2011;

Finanțator: Fundația Soros - Moldova, Programul Est-Est: Parteneriat fără Frontiere;

Parteneri: Agenția Tehnologică Czech-INVENT (Republica Cehă);

Scopul proiectului: Acest proiect a fost al treilea în suita de proiecte implementate de EXPERT-GRUP în parteneriat cu Agenția Tehnologică Czech-INVENT (Republica Cehă). Scopul principal al proiectul a fost de a împărtăși Agențiilor de Dezvoltare Regională din Moldova și ONG-urilor locale/regionale experiența acumulată de Republica Cehă pe parcursul ultimelor două decenii în identificarea, inițierea și elaborarea proiectelor de dezvoltare regională;

Activitățile principale:

 • Selectarea participanților moldoveni la proiect;
 • Organizarea unui instruiri practice în elaborarea proiectelor de dezvoltare regională;
 • Organizarea unei vizite de studiu în Republica Cehă pentru 15 participanți moldoveni;
 • Susținerea participanților la proiect în elaborarea proiectelor de dezvoltare regională;
 • Organizarea seminarelor regionale pentru prezentarea și promovarea proiectelor de dezvoltare regionale formulate de participanții la proiect.

Produsele și rezultatele principale:

 • Participanții la proiect au fost instruiți în identificarea, selectarea, dezvoltarea și promovarea publică a proiectelor pe care ei le-au considerat importante pentru dezvoltarea municipalităților și regiunilor pe care le reprezintă;
 • Au fost elaborate în total 14 proiecte, gata spre a fi oferite spre finanțare sau cofinanțare potențialilor donatori.

Impactul proiectului:

Proiectul a avut un impact pozitiv asupra abilităților participanților săi de a crea proiecte regionale pentru dezvoltarea socială și economică a regiunilor. Agențiile de Dezvoltare Regională au fost doar foarte recent stabilite și duc lipsă de bune practici și exemple pentru promovarea activă a obiectivelor regionale de dezvoltare. În acest sens, proiectul a consolidat capacitățile Agențiilor de Dezvoltare Regională și a organizațiilor neguvernamentale regionale cu care acestea lucrează. Acest lucru, la rândul său, va conduce la creșterea numărului de proiecte de dezvoltare regională implementate la nivel local, și, în cele din urmă, va accelera transformarea economică și socială a regiunilor din Moldova, cu efectele pozitive asociate pe termen lung (crearea de locuri de muncă, creșterea competitivității regiunilor, a nivelului de trai etc.).

Reglementările instituţionale deficiente generează comportamente coruptive şi un nivel scăzut de responsabilitate, care sunt principalele surse ale deciziilor politice nocive din punct de vedere social. Lipsa unui cadru legal, care să conțină reguli de procedură clare pentru aplicarea şi alocarea resurselor destinate autorităţilor publice locale pentru investiţiile capitale, facilitează luarea unor decizii care nu sunt întotdeauna în interesul public. După cum ne demonstrează rezultatele analizei empirice, deciziile luate de Executiv şi Legislativ cu privire la alocarea fondurilor pentru investiţii capitale către autorităţile publice locale, sunt influenţate de apartenența politică a primarilor. Astfel, în realitate actorii politici selectează proiectele care influenţează vieţile oamenilor nu în baza beneficiilor sociale scontate, ci în funcţie de legăturile politice ale autorităţilor locale.

Joi, 05 Iulie 2012 00:00

Euromonitor, nr.24

Ediția nr.24 a publicației trimestriale Euromonitor evaluează implementarea reformelor în contextul cooperării dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în perioada aprilie-iunie 2012. Raportul este realizat în comun de EXPERT-GRUP și Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, începând cu anul 2006. În domeniul politic (monitorizat de ADEPT) principalele subiecte monitorizate sunt protecția și realizarea drepturilor omului, reforma justiției, combaterea corupției și soluționarea conflictului transnistrean. În domeniul economic (monitorizat de EXPERT-GRUP), principalele subiecte monitorizate sunt piețele și politicile financiare, instituțiile de reglementare ale pieței, politicile comerciale, dezvoltarea durabilă și promovarea dialogului social.

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: