Comentarii la proiectul de lege cu privire la modificările și completările unor acte legislative (pentru implementarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2014)

Data publicării: Vineri, 27 Septembrie 2013
Accesări: 8924

 

Comentarii la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, pentru implementarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2014

Pentru realizarea prevederilor care rezultă din politicile fiscale şi vamale pentru anul 2014, Ministerul Finanțelor a prezentat în Guvern proiectul de lege „cu privire la modificările și completările unor acte legislative” ce conține modificări la codul fiscal, codului vamal și  ale altor câteva legi conexe. Sumarul celor mai importante modificări din prezentul proiect cu un potențial impact negativ sau care nu corespund întru totul obiectivelor declarate, sunt prezentate în tabelul de mai jos.   

Nr

Modificarea

Actul legislativ

Subiecții asupra cărora se va răsfrânge

Punctul (articolul) din proiect

1.

Modificări la evidența contribuabililor și obiectelor de impunere: privind Codul (numărul de identificare fiscal) fiscal, declararea locului de activități, etc

Codul Fiscal Titlul I

Toți contribuabilii (PF, PJ)

Art.5, Art. 8

2.

Modificarea și sistematizarea impozitării Activităților profesionale

Codul Fiscal

Notarii, Executorii, Avocații, Mediatorii

Art.5,361),15,  18, 24, 32, 37, 44, 691, 83, 84, 90, 93, 94, 95, 99, 101, 102, 103, 109, 112, 120, 162, 290, 291

3.

Anularea scutirilor de la impozitul pe venit şi TVA a deşeurilor şi reziduurilor de hârtie şi carton, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă şi sticlă, metale feroase şi neferoase, reziduuri industriale care conţin metale sau aliajele lor

Codul fiscal

Titlul II

Persoane fizice

Art 20

4.

Deducerile pentru hrană și transport al angajaților

Codul Fiscal

Titlul II

Toți contribuabili

Art.24, 19)

5.

Ajustarea cotelor de impozit, cutirilor personale, scutirilor pentru persoanele întreținute

Codul Fiscal

Titlul II

Toți agenți economici și persoanele angajate

Art. 15,33,34,35

6.

Modificarea termenelor de prezentare rapoartelor  fiscale și achitării taxelor la buget

Codul Fiscal

Toți agenți economici

Art.544,83,84,92,115,127,281,282, 288, 292, 301, 342, 352, 356, 361, 366

7.

Modificarea regimului de restituire a TVA pentru agricultori

Codul Fiscal

Titlul III

Agricultori

Art.101

8.

Contractarea și implicarea experților, specialiștilor  calificați în efectuarea controlului

Codul Fiscal

Titlul III

Toți agenți economici supuși controlului fiscal

Art.134

9.

Accizele

Codul Fiscal

Titlul 4

Toți contribuabili

Anexa nr.1, nr.2

10.

Majorarea sancțiunelor pentru încalcările regimului vamal și fiscal

Codul Fiscal

Codul vamal

Codul Contravențional

Toți agenți economici

Art. 253

 

Art. 232

Art.287

În continuare vom prezenta comentarii pentru fiecare subiect major ce a fost abordat în acest proiect de lege.

1. Modificări de ordin tehnic general: privind Codul (numărul de identificare fiscal) fiscal, declararea locului de activități.

Esența modificărilor

Acestea sunt menite să clarifice anumite situații mai mult de ordin tehnic care au apărut în procesul administrării fiscale. Aici se propune o nouă definiție de Cod Fiscal (număr de identificare fiscal), s-a introdus o definiție nouă de obiect supus înregistrării fiscale, și a fost modificată noțiunea de Subdiviziune. De asemene la art. 8 s-au introdus mai multe obligații privind declararea locului de impunere. Una din aceste cerințe ” b3) în termen de 15 zile din data încheierii actului juridic prin care a dat spre păstrare bunuri, să comunice date despre locul păstrării bunurilor date spre păstrare  conform modului stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”. În opinia noastră poate crea o presiune suplimentară asupra antreprenorilor. În opinia noastră este o cerință extrem de vagă, mai cu seamă că se referă la toți contribuabilii. Ea lasă spațiu liber Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în stabilirea unor cerințe exagerate față de contribuabili.  

Impactul

Prin modificările aduse la definiția de Subdiviziune, există riscul abuzurilor din partea organelor fiscale asupra contribuabililor, din cauza unei definiții prea vagi și generale. Sintagma „care exercită unele din atribuţiile acestuia” și modificarea la Art 8 (2) lit b3 în care este utilizat termenul „bun” sunt generatoare de confuzii, interpretări libere și în final vor duce la înrăutățirea mediului de afaceri și sporirea corupției.

Concluzia

Modificările în general vin doar să clarifice anumite lucruri ce țin de regimul de impozitare, însă cu părere de rău acestea nu conțin modificări semnificative în ce privește modul de înregistrare și evidență a contribuabililor și obiectelor de impunere. Astfel, acestea nu vin să îmbunătățească mediul de afaceri. De asemenea, există un risc sporit ca la capitolul de declarare a locului de impunere să apară dificultăți suplimentare. Mai mult ca atât, prevederea privind declararea locului de impunere sporește spațiul pentru acțiuni de corupție. Considerăm expunerea expresă a tipurilor de obiecte a impunerii care necesită înregistrarea.

2. Modificarea și sistematizarea impozitării Activităților profesionale.

Esența modificărilor

Una dintre cele mai importante modificări de fond aduse Codului Fiscal sunt modificările referitoare la activitățile profesionale. Prin aceste modificări s-a încercat unificarea regimului de impozitare a cabinetul avocatului, biroul asociat de avocaţi,  notar public, executor judecătoresc, biroul individual al mediatorului și biroului asociat de mediatori. Principalele propuneri privind regimul de impozitare a acestor subiecți constau în:

-Introducerea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA);

-Devin plătitori de TVA, in regimul Agenților Economici;

-Trecerea de la regimul de impozitare ca persoane fizice la cota de 12% din venitul impozabil, asemănător persoanelor juridice. În esență acest lucru ar însemna o reducere a taxei de impozitare de la 18% la 12%;

-Impunerea ținerii evidenței contabile în partidă dublă, asemănătoare persoanelor juridice;

-Mărimea cheltuielilor aferente activităţii profesionale permise spre deducere nu poate depăşi venitul obţinut în cadrul activităţii profesionale desfăşurate pe parcursul perioadei fiscale. Nu au dreptul la reportarea pierderilor;

În conformitate cu modificările aduse acești contribuabili vor avea un regim de impozitare foarte aproape de cel al agenților economici persoane juridice, însă cu unele diferențe.

Impactul

Se va majora prețul serviciilor pentru aceste activități ca rezultat al influenței a trei factori: (i) Impunerii TVA, (ii) sporirea cheltuielilorde  evidență contabilă și raportare, (iii) diminuarea cotei de impozitare.  Estimăm că influența cumulativă a acestor factori ar duce în mod obiectiv la o majorare a prețurilor cu circa 15-20%.

De asemenea, o problemă separată legată de TVA poate fi scutirea de la plata TVA până la un anume plafon (in prezent 100000 obligatoriu, iar peste voluntar până la 600000 lei). Aceasta ar însemna să existe pe piață la aceleași serviciu 2 tipuri de tarife (reglementate de stat) cu TVA și fără TVA. Mai mut ca atât, cei care nu vor fi plătitori de TVA vor fi avantajați de prețul mai mic, și dezavantajați de trecerea TVA-lui colectat la cheltuieli. Prin urmare, practic va avea loc o perturbare totală a prețurilor. In acest sens, ar fi fost logic ca acești subiecți să devină plătitori de TVA din momentul înregistrării lor, sau sa nu fie plătitori de TVA.

Concluzia

În conformitate cu deciziile politice anterioare, unificarea regimului de impozitare a acestor categorii de impozitare este necesară. Totodată, soluția propusă pentru realizarea acestui scop nu este suficient de bine pregătită. La modificarea regimului de impozitare a fost necesară analiza tuturo aspectelor acestei reforme, inclusiv chestiunile specificate în legile speciale ce reglementează aceste activități, legate de formarea prețurilor și reglementarea acestora, și privind modul de plată a contribuțiilor sociale și medicale. În opinia noastră, aplicarea acestor modificări va crea un șir de greutăți privind impozitarea acestor grupe de contribuabili, iar povara legată de evidență și raportare va crește simțitor.  De asemenea, nu este clar de ce nu se poate utiliza o formă simplificată e raportare astfel încât să nu fie necesară angajarea unui contabil profesionist pentru ținerea evidenței. 

Pe de altă parte, în legătură cu aceste modificări apare o întrebare firească, de ce anume aceste categorii de contribuabili pot în esență să-și diminueze rata de impozitare de la 18% la 12%? De ce, de această reducere nu ar putea beneficia și Întreprinderile Individuale, multe din ele fiind în situații financiare cu mult mai grele decât contribuabilii vizați de această modificare?

3. Anularea scutirilor de la impozitul pe venit şi TVA a deşeurilor şi reziduurilor de hârtie şi carton, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă şi sticlă, metale feroase şi neferoase, reziduuri industriale care conţin metale sau aliajele lor

Esența modificărilor

Se anulează scutirile prevăzute de Codul Fiscal art. 20 lit (y) privind scutirea de la plata impozitului pe venit și TVA a persoanelor fizice.

Impactul

În principiu, orice persoană fizică care a predat ”maculatură” de 10 lei va trebui să plătească impozit pe venit și să facă declarații fiscale.

Concluzia

Această modificare este introdusă, de fapt ca și altele fără o analiză temeinică a urmărilor. Mai mult ca atât nu este nici corect formulată, deoarece excluderea sintagmei ”inclusiv etc” de fapt lasă în vigoare întregul la care s-a făcut referire prin ”inclusiv”. Prin urmare lit (y) din art 20 acum este mai generală decât a fost înainte și evident include toate cele care se doresc a fi excluse. De asemenea, nu este prevăzut nici modul de reținere la sursă, care de fapt nu ar modifica foarte mult lucrurile.

Prin urmare, modificarea este una extrem de periculoasă, fiindcă va transforma fiecare al doilea persoană în persoană care încalcă codul fiscal.

4. Deducerile pentru hrană și transport al angajaților

Esența modificărilor

O completare importantă, ca urmare a scandalul cu Draexlmaier este includerea în CF a unei prevederi privind posibilitate deducerii a cheltuielilor suportate pentru transportul şi hrana angajaţilor conform modului stabilit de Guvern. Prevede dreptul de deduce a cheltuielilor pentru hrană și transport. Însă, efectul acestei prevederi, pozitive în opinia noastră va depinde de plafoanele stabilite în Hotărârea de Guvern.

Impactul

În general, considerăm că această prevedere va avea un impact pozitiv, însă mărimea acestuia va depinde de prevederile incluse în HG 77 din 2008.

Concluzia

Considerăm că plafoanele urmau să fie stabilite în Codul Fiscal, sau să se menționeze lipsa acestora.

5. Ajustarea cotelor de impozit, scutirilor personale, scutirilor pentru persoanele întreținute pentru persoanele fizice

Esența modificărilor

Majorarea scutirilor personale și a plafoanelor de trecere la impozitarea cu 18% cu 4.3%.

Impactul

Potrivit autorilor, aceste modificări au drept scop susţinerea persoanelor cu venituri mici şi mijlocii prin ajustarea acestora la rata inflaţiei de 4,3%. În ce măsură se va atinge acest scop?

Vom lua ca exemplu salariu mediu estimativ lunar pe economie pentru 2013 – 3850 lei, stabilit conform HG951 din 20.12.2012. Constatăm că, majorarea scutirilor și a plafonului cu 4,3% va rezulta în majorarea modestă a venitului din salariu doar cu 0,5%, adică cu 16 lei 50 bani. Însă, dacă reieșim dintr-un salariu de 3000 lei, câștigul va fi 2.3 lei.

Totodată, aceste beneficii, nesemnificative de fapt, vor fi resimțite doar în cazul păstrării cuantumului primei de asigurare obligatorie de asistență medicală a salariaților la nivelul de 3.5%. Deoarece, Guvernul a propus majorarea acestei cote la 4%, câștigul va fi de 72 bani sau 0 % în cazul salariului mediu.

Concluzii

În realitate, modificările propuse nu duc la realizarea obiectivului propus. Mai curând se utilizează un clișeu, care este menit în esență să ducă în eroare populația cu venituri mici. Pentru realizarea obiectivului  declarat este necesară o strategie de deplasare a pragului de impozitare aferent ratei de 18% în sus, cu ajustarea la inflație a scutirilor când acestea sunt obiectiv calculate.

6. Modificarea termenelor de prezentare a rapoartelor fiscale și achitării taxelor la buget

Esența modificărilor

Termenul de prezentare a rapoartelor  fiscale și achitării taxelor la buget se propune a fi micșorat cu cca 5-6 zile, de la data de 31(30) a lunei curente sau următoare pină la data de 25.

Impactul

Chiar dacă această decizie vine după implementarea mai multor instrumente electronice de raportare, care în mod normal trebuia să conducă la sporirea eficienței în administrarea fiscală, ea poate fi acceptată, însă în condiții în care să câștige toate părțile implicate. Pe termen lung această modificare poate duce la o sporire a eficienței administrării fiscale. Însă, acest lucru nu se va întâmpla automat. De asemenea, este necesar de menționat că reducerea din termenului de raportare va conduce la anumite cheltuieli suplimentare pentru agenții economici. Astfel, este bine ca Autoritățile să prezinte un raport cel puțin odată în semestru (cel puțin pentru 3 semestre consecutive) referitor cum această reducere în termenul de raportare a fost utilizată și care sunt beneficiile contribuabililor și a societății în ansamblu de la reducerea termenului de raportare.

Concluzia

Este o decizie justificată în condițiile în care organele fiscale vor utiliza acest timp în folosul contribuabililor și a societății. Este necesar ca organele fiscale să creeze facilități suplimentare pentru contribuabili pentru a utiliza instrumentele electronice de evidență și raportare. În acest sens este recomandabil oferirea acestor servici gratuit tuturor agenților economici. Totodată, reamintim că acest serviciu este prestat gratuit doar pentru agenţii economici platitori de TVA, însă serviciul „semnăturile digitale” se acorda înclusiv în baza contractelor încheiate cu companiile Orange și Moldcell contra plată pentru toți agenții economici.

7. Modificarea regimului de restituire a TVA pentru agricultori

Esența modificărilor

În prezent producătorii de produse agricole primare de fabricație proprie (producători agricoli) sunt impozitați cu cota de 20%, achită doar 40% din suma TVA calculată, restul de 60% rămâne la dispoziția agentului economic. Modificarea prevede plata integrală a sumei calculate cu dreptul de restituire a 60% din suma achitată, într-un termen de 30 zile.

Impactul

Producătorii agricoli vor simți reducerea mijloacelor circulante și vor fi nevoiți să piardă resurse suplimentare cu restituirea TVA. În final, facilitatea privind plata efectivă doar a 40% din suma calculată de TVA nu va fi resimțită de producătorii agricoli. În același timp, există riscul că termenul de restituire să nu fie respectat și va lăsa loc abuzurilor din partea funcționarilor cu dreptul de control. De asemenea, o parte din agricultorii mici nu vor apela pentru restituire din cauza costurilor organizatorice necesare pentru restituire. 

Concluzia

Modificarea actualului mecanism în sensul plății și ulterior a restituirii TVA nu este bine venită. Mai mult ca atât, această propunere nu are o motivație în nota explicativă. Din această cauză trezește și mai multe suspiciuni. Totodată, dorim să reiterăm că TVA nu este un impozit aplicat agentului economic ci consumatorului final. Prin urmare agenții economici sunt afectați doar indirect de acest impozit prin formele de administrare și prin influențarea condițiilor de funcționare a pieței la produsul respectiv.

8. Contractarea și implicarea experților, specialișcalificați în efectuarea controlului

Esența modificării

Antrenarea specialiștilor, experților, interpreţilor în efectuarea controlului fiscal.

Impactul

Se va îmbunătăți calitatea controlului. Însă există riscul utilizării acestora pentru a avea acces la informația concurenților. Considerăm că este necesar de prevăzut modul de contractare sau antrenare a experţilor, astfel încât să fie exclusă scurgerea de informații. În acest scop sunt necesare norme exacte a cazurilor de implicare, limitelor de competență a acestora în procesul  efectuării controlului și gradului de răspundere a Organului de Control și persoanelor respective.

Concluzia

Este necesară completarea legislației cu prevederi privind secretul comercial și responsabilității experților implicați.

9. Accizele

Esența modificărilor

Se propune modificarea următoarelor accize:

-La articolele de bijuterie și giuvaergerie, se exclud accizele

-La țigări s-au majorat în felul următor:țigarete cu filtru de la ,,45 lei + 24%”  până la ,,50 lei + 31%’’; şi ţigarete fără filtru - de la 30 pînă la 50 lei pentru 1000 bucăţi – cca 67 %

-Autoturisme cu capacitatea cilindrică până la 3500 cm cubi (benzină) și 2500 (motorină), au crescut cu circa : sporite de la 2 până la 6 eurocenți.

-Bere, vermuturi și vinuri aromatizate și alte băuturi fermentate au fost sporite cu 4.3% (inflația prognozată pentru anul 2014)

-Combustibil, - o creștere cu 9.3% față de cele din 2013

-La administrarea accizelor a fost introdus un articol (Capitolul 4 din Titlul IV), - Anularea și suspendarea a înregistrării subiecților impozabili cu accize

Impactul

O îngrijorare deosebită trezește sporirea accizelor la carburanți cu 9.3%. În opinia noastră aceasta este o majorare semnificativă și va avea efecte negative asupra întregii economii, prin contribuția la sporirea în lanț a prețurilor. În special acest lucru va afecta Agricultorii, Transportatorii, și persoanele care sunt angajate în afara localităților de reședință. Aceasta poate duce la o creștere a prețurilor de consum cu 0.6-1.2 p.p.

De asemenea, chiar dacă creșterea accizelor al autoturisme nu este semnificativă, este important de menționat că fundamentarea sporirii acestora ca o formă de ajustare la inflație nu este corectă deoarece este vorba de impozitarea Euro și nu în lei, iar inflația pentru euro este alta. Astfel, este mai corect să se menționeze creșterea accizelor la autoturisme.

Ajustarea accizelor la băuturi și sporirea prețurilor la țigări este rezonabilă, iar excluderea accizelor bijuterii de fapt este corectarea erorii efectuate în anii anteriori. De asemenea , este bine venită o mai clară reglementare a modului de anulare și suspendare de subiect al impozitării cu accize.

Concluzia

Sporirea accizelor la carburanți cu 9.3% este exagerată și va avea efecte negative asupra situației economice și sociale din țară. De asemenea, sporirea bruscă a dimensiunii Fondului Rutier duce la utilizarea ineficientă a banilor. În special, dacă ținem cont de faptul că managementul în acest sector are nevoie de o restructurare temeinică. Astfel, există un risc sporit că o bună parte din banii acumulați din aceste majorări vor constitui o pierdere netă pentru contribuabili.

10. Majorarea sancțiunelor pentru încalcările regimului vamal și fiscal

Esența modificărilor

Prin completarea Art. 253 “ Împiedicarea activităţii organului fiscal” din Codul Fiscal cu alineatele (6), (7), (8) au fost stabilite sancţiuni fiscale pentru prezentarea tardivă, neprezentarea şi/sau prezentarea informaţiei neautentice de către persoanele stipulate la art.22611” Surse indirecte de informații” din Codul fiscal, în mărimea de 5/30/100% din valoarea tranzacţiei efectuate către fiecare persoană fizică despre care se solicită informația. Intervenția noastră se referă doar la agențiile de turism.

Impactul

În cazul în care Agențiile de Turism va încalca cerințele art. 253, vor fi sancționate cu 5%, 30% sau 100% din valoarea tranzacţiei efectuate către fiecare persoană fizică despre care se solicită informația. În aplicarea acestor sancțiuni este necesar de ținut cont că solicitările respective sunt o povară suplimentară de evidență și raportare pentru Agențiile de Turism. Astfel, unele din ele pot să întâmpine greutăți la îndeplinirea acestor solicitări și vor trebui să plătească sancțiuni  considerabile.

Concluzia

În cazurile când anumite funcții de administrare fiscală se transferă sau se extind direct sau indirect asupra agenților economici, estul necesar ca Organul Fiscal să întreprindă măsuri de diminuare sau excludere totală a pierderilor materiale a acestora. Acest lucru poate fi efectuat prin punerea la dispoziție de către Organul fiscal a soft-urilor necesare pentru a obține aceste informații fără eforturi suplimentare din partea agenților economic.

Proiectul propus conține o mulțime de propuneri ce îmbunătățește administrarea fiscală și simplifică și activitatea unor agenți economici. Printre cele mai importante propuneri cu efect pozitiv asupra mediului de afaceri am dori să menționăm:

Deducerile pentru hrană și transport al angajaților (menționat și mai sus)ș;

Dreptul de restituire a TVA în 45 zile la investiții (cu excepția investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport);

Permiterea importului de tractoarelor agricole cu o vârstă de până la 20 de ani;

Anularea cerinţelor faţă de agenţii economici exportatori în cazul exportului de mărfuri supuse accizelor, a obligaţiei de achitare a accizelor până la momentul repatrierii mijloacelor băneşti. 

 

Disclaimer: Prezentul document a fost elaborat de Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP în cadrul proiectului „Procesul bugetar în Republica Moldova: monitorizarea transparenței și promovarea controlului public” finanțat de Fundația Soros-Moldova.
Totodată, numai autorii sunt responsabili de afirmațiile din acest document, care nu sunt în mod necesar împărtășite de finanțator sau de persoanele care au făcut comentarii.

EXPERT-GRUP nu adoptă poziții colective.

Tipărește

Accesează aplicațiile de monitorizare

app6
Aplicația de monitorizare a  agendei de reforme prioritare a  Guvernului și Parlamentului
aplicat6
app7
Clasamentul performanțelor  Bancare din Republica Moldova
aplicat71
app8
Impactul dinamicii populației asupra economiei NTA
aplicat8

Implicare

scoala ro

lapunct ro

budget ro

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!

Expert-Grup te întreabă: Ce acțiuni sunt necesare pentru a susține companiile pe timp de coronacriză (alegeți maxim 3)?

×

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: