Natalia Chitii

Natalia Chitii

test

Website URL: http://test

Unul dintre principalele motive de stagnare a dezvoltării localităților din Republica Moldova este lipsa resurselor financiare de care dispun Autoritățile Publice Locale (APL) pentru proiecte investiționale. În acest sens, obligațiunile municipale sunt acel instrument prin intermediul cărora primăriile ar putea obține bani pentru realizarea diferitor proiecte necesare localităților. Cu toate acestea, până în prezent, nicio primărie din țară nu a recurs la acestea, printre motive fiind faptul că procesul în sine este unul complex, iar potențialii investitorii sunt demotivați de regimul fiscal nefavorabil în comparație cu alte instrumente financiare.

 

Pentru a ajuta APL-urile să folosească acest instrument și, totodată, a contribui la eficientizarea legislației naționale privind emiterea obligațiunilor municipale, Centru Analitic Independent „Expert-Grup” a realizat Studiul „Obligațiunile municipale - instrument de dezvoltare a comunităților locale, în cadrul proiectului „Obligațiunile guvernamentale locale - ca măsură de sporire a autonomiei locale”, implementat cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova. Studiul a fost prezentat astăzi, în cadrul unui eveniment public online. 

Adrian Lupușor, director executiv, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”: „Scopul acestui proiect este să sporim capacitățile APL-urilor în emiterea obligațiunilor municipale, pentru a finanța investițiile capitale în concordanță cu prioritățile locale și practicile de bună guvernare”. 

Tatiana Ivanicichina, secretară de stat a Ministerului Finanțelor: „Susținem ca APL-urile să beneficieze de instrumente de finanțare sustenabilă, astfel încât acestea să nu depindă doar de finanțările de la bugetul de stat sau de la băncile comerciale”.  

Ecaterina Vâlcu, reprezentantă a Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova: „Autonomia financiară a APL-urilor este un element cheie pentru eficientizarea acestora. Scopul proiectului este nu doar de a oferi suport APL-urilor în procesul de emisie a obligațiunilor, dar și în managementul transparent și eficient al acestor resurse”.

APL-urile pot emite obligațiuni pentru finanțarea unor investiții capitale, cum ar fi:

Sisteme de apeduct;

• Sisteme de canalizare și stații de epurare;

• Colectarea deșeurilor menajere;

• Parcări cu taxă ș.a.

1

Descarcă prezentare

Viorel Furduiu, președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM): „Cred că există un suficient pachet de inițiative și propuneri în direcția acesta e un instrument modern și necesar de implementat. Acest instrument e în strânsă legătură cu procesul de asigurare a unei autonomii financiare a APL-urilor”.

Nina Dosca, vicepreședintă a Consiliului de Administrare a Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF): „Un rol foarte important pentru demararea procesului este și interesul profesional din partea APL-urilor de a studia acest instrument și a atrage investițiile necesare în localități”.

Autorii studiului vin cu o serie de propuneri, pentru ca acest instrument să fie mai accesibil atât pentru autoritățile locale, cât și pentru potențialii investitori:

Uniformizarea regimului fiscal aferent investițiilor în valori mobiliare;

• Stabilirea posibilității  privind emisiunea de obligațiuni în valută străină;

• Extinderea până la 30% a limitei de îndatorare pentru anumite APL;

• Dezvoltarea unui program de promovare obligațiunilor municipale. 

În cadrul acestui proiect, „Expert-Grup” lansează și un concurs pentru selectarea a trei APL-uri care vor beneficia de suportul organizației noastre privind emisiunea obligațiunilor municipale și gestionarea eficientă și transparentă a acestora. Îndemnăm reprezentanții APL-urilor să urmărească pagina web și paginile de pe rețelele de socializare a Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” pentru a afla detalii despre posibilitățile de participare. 

Descarcă studiu

This study aims at exploring one of the main viable instruments that could be used by the Local Public Authorities (LPA) for developing the localities and to fortify the local autonomy – the local bonds. In the international practice, these are also called municipal bonds that represent securities issued by cities or other forms of local authorities. Based on these instruments, the LPAs can borrow financial means in order to obtain financing, usually for capital investments

In the Republic of Moldova, although the legislation foresees the possibility for local authorities to issue bonds by local authorities of all levels, however, up to this moment, no such entity has engaged in such activities. The causes are multiple, both legal, investment and even financial infrastructure ones. On the one hand, interacting with the capital market requires that the LPA have special financial and economic forecast competencies. On the other hand, the legal framework does not seem to be favourable both in terms of municipal bonds issuance as much as investing in them. As well, the national capital market remains shadowed by the banking system, the possibilities allowed by the latter being limited and also, little known. 

The first chapter offers an overview of the current legislative and normative framework provisions in order to reflect the mechanism on issuing municipal bonds. This refers to the conditions in which the municipal bonds can be issued, the purpose of issuing, the Ministry of Finance endorsement, the stages of the issuing process and reimbursing the loans attracted as a result of issuing the bonds. The emphasis is made on the aspects that limit somehow the possibility to implement this instrument, particularly: (i) the inequitable fiscal regime of investments in municipal bonds, (ii) the indebtedness cap set at 20% from revenues excluding the special destination transfers and (iii) the impossibility to issue bonds in foreign currency. 

The second chapter analyses the international practice, because in the majority of states from the region, issuing municipal bonds is the simplest way to attract a pool of investors from outside of the banking sector. Particularly, the chapter analysed in detail the evolution of the local bonds market from 3 states in the region, an experience which is relevant for the Republic of Moldova. The analysed states are Romania, Bulgaria and Serbia. 

The third chapter analyses the LPAs revenues, particularly if they allow real financial autonomy and how financially sustainable they are to issue bonds. The analysis of local budgets is crucial in the context of discussions regarding the local bonds, in light of respecting prudential norms and avoiding the transformation of this instrument in financial and electoral adventures. The chapter analyses the local tax base, the indebtedness level of the LPA and the local financial autonomy degree of the LPA, especially from the perspective of issuing local bonds. 

The fourth chapter presents the opportunities related to issuing municipal bonds. Aside from the advantages and opportunities presented by the municipal bonds, certain criteria that must be respected for ensuring success in using this instrument are specified. 

Overall, this study emphasises the legal, fiscal, financial and institutional barriers that prevent the LPAs to issue bonds, as well as presents a set of policy recommendations based on the experience of other states comparable, in terms of valuing this instrument, by respecting prudential and good governance norms. 

Download the policy paper

Ambasada Olandei PNGThis document was elaborated by the Independent Analytical Centre “Expert-Grup” within the project “Local government bonds – a measure to enhance local autonomy”, financed by the Kingdom of the Netherlands Embassy in the Republic of Moldova. 

Any statements made in this document belong solely to the authors of the document and do not necessarily express the same opinion as the donor or the commentators on this document. Expert-Grup does not adopt collective positions.   

The Independent Think-Tank Center "Expert-Grup", in partnership with the Institute for European Policies and Reforms (IPRE), Konrad Adenauer Foundation and the Eastern European Studies Center (EESC, Lithuania) are organizing the 2020 Annual Forum on Budgetary Participation - the main public event of the project “Inform, Empower, Act. Civil Society for good budgetary governance in Moldova”, implemented with the financial support of the European Union and Konrad Adenauer Foundation e.V.

The Forum will provide for a high-level policy discussion platform on the principles of participatory budgeting at central and local level in the Republic of Moldova. The event will bring together representatives of local public authorities, governmental decision-makers, development partners, representatives of civil society and academia,

The first edition of the Forum will take place on November 27, between 09:30 - 13.00 (Chisinau time). 

The Agenda of the Forum will include two panels.

The first, will focus on the importance of promoting transparency of the budgetary process, as well as the strategic vision regarding participatory budgeting at central and local level.

The second session will refer to the recent trends in the region and practical approaches in the implementation of the budgetary participation in the Republic of Moldova. The Forum discussions will facilitate the formulation of policy recommendations on promoting various tools and approaches of budgetary participation. The detailed concept and the agenda of the Forum are enclosed.

The work language is Romanian, but simulaneous interpretation in English will be available. 

Download the concept and the agenda

Please, confirm your participation at the event until November 26, 16.00 (on e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) or complete the registration form below:

Registration form 

The project ”Inform, Empower and Act! The civil society for good budgetary governance in Moldova” is funded by the European Union and Konrad Adenauer Stiftung and implemented by „Expert-Grup” Think-Tank, as a lead applicant, the Institute for European Policies and Reforms (IPRE) and the Eastern European Studies Center (EESC) from Vilnius, Lithuania. 

''Expert-Grup'' Independent Think-Tank invites you at the launch of the study ''Municipal Bonds – as a measure to foster the local autonomy'', implemented with the Embassy of Kingdom of Netherlands in the Republic of Moldova support. 

The study presents an analyze of the legal framework on local government bonds issuance in the Republic of Moldova, the experience of other comparable countries and also make recommendations on facilitating and promoting this tool in order to strengthen the financial autonomy of local public authorities and local development (see more details about project).

At the event were invited representatives of Ministry of Finances, National Commission of Financial Markets, representatives of local public authorities, commercial banks, experts and development partners. 

During the event will be also launched the competition to select three mayoralties for Expert-Grup's support programme in municipal bonds issuance in 2021-2022 period. 

The event will take place online, on November 12, 2020, at 14.00, on Zoom platform.

Download the agenda

Work language is Romanian, but English simultaneous interpretation will be available. 

Please, confirm your participation (or the participation of other delegated person) until November, 11, 12.00 (PM) on e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or on the telephone: +373 68 430 963) or complete the registration form below.

Event registration form

Friday, 06 November 2020 10:57

Cerere de ofertă - audit de proiect

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” anunță tender pentru selectarea unei companii care să efectueze auditarea raportului financiar ce acoperă perioada ianuarie – decembrie 2020 pentru implementarea proiectului „Înțelegerea Acordului de Asociere și a ZLSAC dintre UE și Ucraina, Georgia și Republica Moldova”. Termenii de referință detaliați se anexează. Raportul de audit va fi produs în corespundere cu standardul internațional ISA 800/805.

Compania de audit va produce următoarele documente:

1 raport de audit care va corespunde următoarelor detalii:

 • Raportul de audit verificat şi semnat de auditorul responsabil (trebuie sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat şi licenţiat, nu doar numele companiei) vor fi prezentate Expert-Grup conform termenelor indicate;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limba engleză şi versiunea electronică a acestuia (în format pdf).

1 scrisoare către management care va include concluzia de audit privind:

 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților).
 • Propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor interne ale Asociației.

Raportul de audit sau extrase din acesta pot fi făcute publice de către Expert-Grup fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

Conţinutul și procedura de depunere a ofertei:

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  următoarele documente:

 • Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea proiectului; 
 • CV-ul organizației din care să reiasă activitățile de audit relevante precum şi valoarea proiectelor auditate;
 • Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Licenţa pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către echipe de evaluare a ofertelor în baza următoarelor criterii:

 • Experienţa în domeniu - companiile de audit interesate trebuie să aibă experienţă în auditarea organizaţiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Preţul serviciilor de audit;
 • Imaginea şi reputaţia companiei.

Cerințe minime înaintate companiilor participante:

 • 5 ani de activitate;
 • Experiență cu auditarea proiectelor finanțate de SIDA precum și alți donatori internaționali.

Prioritate se va acorda companiilor cu experiență de minim 5 ani în auditarea proiectelor cu valoarea minima de 250.000 EURO. 

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 13 noiembrie 2020, ora 10:00.

Perioada de desfășurare a auditului (colectarea datelor): orice perioadă cuprinsă între 1 februarie – 15 martie 2021.

Termenul limită de prezentare a raportului de audit: 19 martie 2021.  Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 79 033 684. Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.

Termeni de referință

This article is available in Romanian. 

The geopolitical saga of the Moldovan presidential elections has commenced. Before the voting day on November 1st, 2020, both political voices from the EU and Russia have picked their favorites. The EU looks at the elections as yet another test, after which it will decide how to calibrate its financial assistance. The Russian politicians are shaping instead a narrative that aims to counter the Western presence. Foreign 

minister Sergei Lavrov and Sergei Narishkin who leads the Foreign Special Service of Russia, have insinuated that the US would help the opposition to start a “coloured revolution”, if the pro-Russian candidate claims the victory. Moscow is using the comparison with the ongoing power struggles in Belarus and Kyrgyzstan to illustrate what can happen in Moldova.  

 

Only two out of eight electoral candidates are scoring strongly in the national polls - the incumbent president Igor Dodon and the ex-Prime Minister Maia Sandu. This will make them the best placed in the first round, and rivals in a second-round run-off. However, to make more accurate forecasts is becoming more complicated. The multitude of polls mushroomed in the fall has confusing effects on voters. This could increase the incidence of indecisiveness and even inertia among the least politically educated social categories.  

Internally, the pro-EU opposition candidates reciprocate in accusations of political egocentrism, making it harder to prepare the ground for their effective mobilization in the highly probable second round. Maia Sandu has built her electoral program around the idea of “good people'', which she and her party – Solidarity and Action Party – are ready to empower through electoral victory against Igor Dodon. The latter rallies with the promise to continue and complete the work that was sabotaged by the 2016-2019 oligarchic regime. His focus turns towards even more socially oriented policies that ideally could benefit the rural population and the public-sector workers. Though the pandemic put the government into ‘knockdown’ (19.031 infections per 1 million population as of 19 October 2020), the poor management of the sanitary crisis has no central place in the electoral campaign. The polls unveil that the public is not punishing the incumbent president for various missteps made by him or Ion Chicu’s government that he fiercely defended throughout the pandemic (See the Figure below). Regardless of the risks of contagion and social distance rules, Dodon and Sandu are the candidates who are most often travelling outside the capital for people-to-people meetings. Both of them avoid electoral debates, limiting themselves to individual talks via their online channels. 

Download the article 

Previous page567891011121314
Page 10 of 114

Access the monitoring application

app6
apl1 en
aplicat6en
app7
apl2 en
aplicat71en
app8
apl3 en
aplicat8en

Projects

scoala en

lapunct en

budget en

You use the ADS Blocker component.
We do not use advertising elements, we only present our own products or donors that promote some projects. Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!

Resetează

Cursor:

Contrast:

Dimensiune Font:

Alb/Negru:

Referințe:

Imagine: